Raport de autoevaluare a asigurării calităţii academice din Academia de Studii Economice din Bucureşti - Anul universitar 2012-2013

 

Raport de autoevaluare a asigurării calităţii academice din

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Anul universitar 2012-2013

S-007

 

 

 

 

 

 

 

Bucureşti

 Martie 2014

 

 

 

CUPRINS

 

 

 

I. INTRODUCERE

 

1. Scurt istoric al Academiei de Studii Economice din Bucureşti……………………...................

 

4

 

4

II. CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII

7

1. Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, misiunea şi obiectivele acesteia ……………………………………..........

 

7

2. Carta universitară şi regulamentele specificate prin Cartă ……………………………...

10

3. Conducerea instituţiei, structuri manageriale …………………....………………………

11

4. Personalul didactic ………………………………………………………………………

12

5. Baza materială ……………………………………………………………………………

14

6. Activitatea financiară ……………………………………………………………………

20

7. Studenţii …………………………………………………………………………………

21

8. Activitatea de cercetare …………………………………………………………………

22

 

III. STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

 

27

 

Domeniul A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

 

27

Criteriul A.1 – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale

27

S.A.1.1 Misiune, obiective şi integritate academică …………………………………………….

27

S.A.1.2 Conducere şi administraţie ………………………………………………………………

29

Criteriul A.2 – Baza materială

30

S.A.2.1 Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate . …………………………………………

30

 

Domeniul B. EFICACITATEA EDUCAŢIONALĂ

 

31

Criteriul B.1 – Conţinutul programelor de studii

31

S.B.1.1 Admiterea studenţilor ……………………………………………………………………

31

Criteriul B.2 – Rezultatele învăţării

33

S.B.2.1 Valorificarea calificării universitare obţinute ……………………………………………

33

Criteriul B.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică

34

S.B.3.1 Programe de cercetare ……………………………………………………………………

34

Criteriul B.4 – Activitatea financiară a organizaţiei

36

S.B.4.1 Buget şi contabilitate …………………………………………………………………….

36

 

Domeniul C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 

37

Criteriul C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

37

S.C.1.1 Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii .………………………………………….

37

Criteriul C.2 – Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

 

39

S.C.2.1 Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studiu şi a diplomelor ce corespund calificărilor ………………………………………………………………

 

39

Criteriul C.3 – Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

 

42

S.C.3.1 Evaluarea studenţilor …………………………………………………………………….

42

Criteriul C.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

43

S.C.4.1 Calitatea personalului didactic şi de cercetare …………………………………………..

43

Criteriul C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

45

S.C.5.1 Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti ……………………………………………….

45

 

Criteriul C.6 – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

 

48

S.C.6.1 Sisteme de informaţii …………………………………………………………………….

48

Criteriul C.7 – Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

 

48

S.C.7.1 Informaţie publică ……………………………………………………………………….

48

Criteriul C.8 – Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

49

S.C.8.1 Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent ……………………………………….....

 

49

Legenda Anexelor ………………………………………………………………………………

51

 


 

I. INTRODUCERE

 

1. Scurt istoric al Academiei de Studii Economice din Bucureşti

 

În anul 1913, din iniţiativa unui grup de economişti de înaltă ţinută ştiinţifică - Ion N. Angelescu, N.D. Xenopol, M. Săvulescu, Al. Radovici, V. Slăvescu etc. - a fost înfiinţată Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale din Bucureşti, al cărei scop declarat a fost subliniat de primul său rector, profesorul universitar doctor Anton Davidoglu, matematician de reputaţie internaţională, cu ocazia deschiderii cursurilor, la 1 noiembrie 1913: „Această Academie trebuie să devină un focar în jurul căruia să se concentreze şi de care să depindă întreaga activitate economică”. Până în anul 1934, universitatea a funcţionat sub tutela Ministerului Industriei şi Comerţului, iar ulterior a trecut sub egida Ministerului Instrucţiunii.

Denumirea iniţială, de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale (A.I.S.C.I.), s-a menţinut până în anul 1947 când, în urma fuziunii cu Academia de Studii Cooperatiste, a rezultat Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste, pentru ca apoi, începând cu anul 1948, să capete o nouă titulatură, Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare. Începând cu anul universitar
1967-1968 denumirea se schimbă din nou, în Academia de Studii Economice Bucureşti, denumire care se păstrează şi astăzi.

Durata de pregătire universitară a fost iniţial stabilită pentru trei ani, însă, începând cu anul 1929, a fost introdus un an pregătitor, care a fost integrat în structura propriu-zisă de pregătire începând cu anul universitar 1936-1937, durata de şcolarizare devenind astfel de patru ani.

Începând cu anul 1921 universităţii i s-a acordat dreptul de atribuire a titlului academic de „doctor în ştiinţe economice”, elaborându-se în acest scop, în anul 1923, „Regulamentul pentru obţinerea doctoratului la A.I.S.C.I.”. Ca urmare, cursurile au fost structurate în cursuri pentru licenţă şi cursuri pentru doctorat, cu durata de cel mult un an. Corpul didactic al A.I.S.C.I. era format din: profesori titulari, profesori agreaţi, conferenţiari şi personal didactic ajutător (şefi de lucrări-lectori şi asistenţi).

Începând cu anul 1947 Academia de Ştiinţe Comerciale şi Cooperatiste este organizată pe facultăţi, respectiv: Facultatea de Ştiinţe comerciale şi Facultatea de Ştiinţe cooperatiste. Fiecare dintre cele două facultăţi avea nominalizate câte trei ramificaţii, iar pentru anii III şi IV erau prevăzute secţii de specializare pentru fiecare facultate, durata studiilor fiind de patru ani.

Reforma învăţământului din anul 1948 a condus la transformarea denumirii în Institutul de Ştiinţe Economice şi Planificare - I.S.E.P., care a fost organizat iniţial în trei facultăţi: Facultatea de Economie generală; Facultatea de Planificare şi Administrare economică, cu secţiile: Economia industrială, Economia agrară, Economia comercială şi cooperatistă şi Facultatea de Finanţe, cu secţiile Finanţe şi Credit. Durata studiilor era de patru ani la Facultatea de Economie generală, iar pentru restul facultăţilor era de trei ani.

Începând cu anul universitar 1967-1968 universitatea devine cunoscută sub noua sa denumire, de Academia de Studii Economice din Bucureşti (A.S.E.), în cadrul structurii acesteia fiind regăsite şase facultăţi: Facultatea de Economia producţiei, cu două secţii: Economia industriei şi Economia agriculturii; Facultatea de Calcul economic şi cibernetică economică,
cu trei secţii: Cibernetică, Mecanizarea şi automatizarea calculului economic şi Statistică economică; Facultatea de Comerţ, cu trei secţii: Comerţ interior, Comerţ exterior şi Merceologie; Facultatea de Finanţe, Facultatea de Contabilitate şi Facultatea de Economie generală. Durata studiilor a fost stabilită la patru ani, cu excepţia Facultăţii de Calcul economic şi cibernetică economică, unde studiile se întindeau pe durata a cinci ani, situaţie menţinută până în anul universitar 1974-1975, când denumirea acestei facultăţi s-a schimbat în Facultatea de Cibernetică Economică și Statistică, iar durata studiilor universitare a fost stabilită tot la patru ani.

Începând cu anul universitar 1968-1969, alături de studiile de învăţământ la zi şi fără frecvenţă, a fost introdus învăţământul seral (cu excepţia Facultăţilor de Contabilitate şi Economia agriculturii). Pentru cursurile serale şi fără frecvenţă, durata de şcolarizare presupunea un an în plus faţă de cursurile la zi.

În ceea ce priveşte disciplinele predate în cadrul universităţii s-au înregistrat două etape distincte: perioada 1913-1948, când materiile predate erau structurate pe „catedre de curs” (ocupate numai de profesori titulari) şi „conferinţe” (ocupate de conferenţiari titulari) şi perioada după anul universitar 1948-1949, când catedrele se organizează pe discipline înrudite. În timp, numărul catedrelor a variat de la 12 (1948), la 48 (1951-1952) şi la 27 (1967-1968), pentru ca în anul universitar 1985-1986 să ajungă la 15 catedre.

După anul 1989 A.S.E. a traversat o perioadă de restructurări şi transformări, facultăţile fiind fundamentate pe noi baze de funcţionare, impuse de cerinţele economiei de piaţă. Au avut loc schimbări în numărul, profilul şi denumirea facultăţilor, în conţinutul planurilor de învăţământ şi al programelor şcolare, în specializările existente, în durata de pregătire şi în modalitatea de susţinere a licenţei etc. Tot în această perioadă a fost introdusă şi forma scurtă de învăţământ economic superior, prin înfiinţarea colegiilor economice la Bucureşti, Giurgiu, Călăraşi şi Buzău. De asemenea, a început să se pună un accent din ce în ce mai pronunţat pe asigurarea perfecţionării continue în sistem postuniversitar.

Începând cu anul universitar 1993-1994 s-a trecut la structurarea învăţământului pe module, în primii doi ani realizându-se o pregătire comună a tuturor studenţilor, conform planurilor de învăţământ ale fiecărei facultăţi, pentru ca apoi, din anul al III-lea, să se treacă la studii pe specializări, strâns legate de profilul fiecărei facultăţi. Tot în această perioadă s-a revenit la durata studiilor de patru ani, excepţie făcând Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, unde durata cursurilor a fost stabilită la patru ani şi jumătate, iar pentru cursurile la seral şi fără frecvenţă, a fost prevăzut câte un an în plus. În aceeaşi perioadă au fost introduse şi cursuri de Studii aprofundate, organizate numai la forma de învăţământ de zi, cu frecvenţă, cu durata de un an.

Anul universitar 1996-1997 a marcat începutul unui nou ciclu de modernizare a învăţământului din cadrul A.S.E., printre cele mai importante realizări înscriindu-se următoarele:

-   începând cu anul universitar 1997-1998, organizarea procesului de învăţământ pe baza sistemului european de credite transferabile;

-   reconsiderarea planurilor de învăţământ, în sensul reducerii numărului săptămânal al orelor de învăţământ, într-o primă etapă de la 28 de ore, la 24 de ore, pentru ca începând cu anul universitar 2000-2001 să se ajungă la 20-21 de ore/săptămână, în anul universitar 2012-2013 sunt între 24 şi 30 ore/săptămână;

-   intrarea în lichidare a formelor de învăţământ la seral şi fără frecvenţă;

-   introducerea învăţământului economic la distanţă, în Bucureşti şi alte centre teritoriale;

-   perfecţionarea departamentelor: de Pregătire a personalului didactic, Formare permanentă, Cercetare ştiinţifică economică etc.;

-   elaborare de noi manuale pe suport material şi virtuale, suplimentarea spaţiului de studiu în bibliotecă şi organizarea bibliotecii virtuale;

-   organizarea Departamentului de Internet;

-   asigurarea compatibilităţii studiilor cu cele din alte universităţi din ţară şi din străinătate;

-   efectuarea unor specializări, documentări şi stagii doctorale în străinătate de către numeroase cadre didactice, pe baza unor convenţii încheiate în cadrul unor programe internaţionale;

-   înscrierea asistată de calculator a candidaților la concursul de admitere la licență, creşterea operativităţii şi obiectivităţii prelucrării datelor de concurs;

-   gestionarea Programul Naţional Calitate şi Standardizare – CALIST, în perioada 2000-2008.

Începând cu anul universitar 2010-2011 a fost înfiinţată o nouă facultate, Facultatea de Administraţie şi Management Public. Misiunea facultăţii constă în pregătirea de specialişti în domeniul administraţiei publice centrale şi locale şi al cercetării ştiinţifice de profil.

În şedinţa Senatului universitar din mai 2011 s-a aprobat reorganizarea facultăţilor pe departamente de învăţământ şi cercetare în loc de catedre.

Începând cu anul universitar 2001-2002, în cadrul A.S.E. au început să fie organizate şi cursuri de masterat, cu o durată de trei semestre, care s-au bucurat de un mare succes, astfel încât în anul următor s-au înregistrat 900 de cursanţi la specializările oferite.

Ca o recunoaştere a performanţelor deosebite realizate pe calea promovării reformei în învăţământul superior economic, A.S.E. i s-a decernat, în anul 2000, Diploma de Excelenţă, de către Ministerul Educaţiei Naţionale, iar în anul 2011, ca urmare a rezultatelor evaluării instituționale și a clasificării universităţilor acreditate din sistemul naţional de învăţământ, ASE a fost inclusă în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie click D-23.

A.S.E. a fost evaluată extern de către Agenţia de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) şi a obţinut calificativul de universitate cu grad de încredere ridicat, conform certificatului primit – click D-21 şi click D-22.     

Potrivit reglementărilor în vigoare, A.S.E. este şi o unitate de învăţământ organizatoare de studii doctorale în două domenii fundamentale: Ştiinţe economice şi Ştiinţe juridice, cu diferite specializări.

A.S.E. este o universitate de cercetare avansată şi educaţie care prestează servicii educaţionale, de cercetare ştiinţifică şi alte servicii bazate pe ştiinţă, care dezvoltă programe masterale, doctorale şi postdoctorale şi accesează fonduri din programele naţionale şi europene, a  făcut parte din consorţiul de elaborare a Strategiei naţionale în domeniul Cercetare-Dezvoltare-Inovare 2007-2013, fiind iniţiatorul acestei strategii.

Prin intermediul managementului calităţii, ca domeniu al sistemului de asigurare a calităţii, A.S.E. urmăreşte să-şi consolideze poziţia de lider în învăţământul superior economic românesc prin calitatea serviciilor educaţionale asigurate studenţilor şi cursanţilor, în spiritul “lifelong learning" şi prin calitatea serviciilor de cercetare ştiinţifică oferite tuturor părţilor interesate.

În concordanţă cu deciziile strategice adoptate în A.S.E. s-a urmărit o scădere treptată a numărului de studenţi, concomitent cu creşterea calităţii procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică, repoziţionat pe principii noi, moderne. Conţinutul programelor de studii din cadrul A.S.E. este revizuit şi îmbunătăţit permanent, pornindu-se de la definirea şi delimitarea clară a competenţelor transversale şi profesionale pe domeniul studiilor universitare de licenţă, în corelaţie cu competenţele corespunzătoare ale studiilor universitare de masterat, având la bază monitorizarea satisfacţiei clienţilor interni.

 

II. CERINŢE NORMATIVE OBLIGATORII

 

1.                  Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice
din Bucureşti, misiune de cercetare avansată şi educaţie

 

A.S.E. este o universitate de cercetare avansată şi educaţie care funcţionează pe baza principiului autonomiei şi al răspunderii publice şi care dispune de libertate universitară, potrivit legislaţiei în vigoare.

A.S.E. a fost înfiinţată ca instituţie de învăţământ superior sub denumirea de Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, în baza legii promulgate prin „Decretul Regal nr. 2.978 din 6 aprilie 1913, publicat în Monitorul Oficial al României din 13 aprilie 1913” – click D-01. Urmare acestui fapt, 6 aprilie este considerată „Ziua instituţiei” şi se sărbătoreşte în fiecare an, în prima vineri după 6 aprilie, prin manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive. La împlinirea unor cifre rotunde (zeci de ani) se organizează manifestări omagiale. Sediul universităţii este în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, Bucureşti, cod 010374, Oficiul poştal 22, România, telefoanele de contact fiind 021-319.19.00 şi 021-319.19.01, fax 021-319.18.99, iar site-ul oficial este www.ase.ro.

A.S.E. este persoană juridică non-profit, de interes naţional şi face parte din Sistemul European al Învăţământului Superior, constituit în 2005. În A.S.E. a fost implementat Procesul Bologna, după cum urmează: începând cu anul universitar 2005-2006, pentru programele de licenţă şi doctorat; începând cu anul 2008-2009, pentru programele de masterat.

A.S.E. a fost evaluată extern de către ARACIS – click D-10 şi click D-11 şi a obţinut calificativul de „universitate cu grad de încredere ridicat”, conform certificatului primit click D-21 şi click D-22. În septembrie 2011, ca urmare a rezultatelor evaluării instituționale și a clasificării universităţilor acreditate din sistemul naţional de învăţământ, ASE a fost inclusă în categoria „universităţilor de cercetare avansată şi educaţie” – click D-23.

A.S.E. este organizată şi funcţionează independent de orice interferenţe ideologice sau politice. Începând cu anul universitar 2012-2013, din punct de vedere organizatoric, A.S.E. are structuri de învăţământ şi cercetare şi servicii tehnico-administrative – click ASE-017, ASE-018, ASE-019, ASE-020 şi ASE-021.

În A.S.E., în anul universitar 2012-2013, au funcţionat 11 facultăţi organizate pe domenii de licenţă, specializări/ programe de studii universitare acreditate în baza H.G. nr. 707/2012  publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 30/07/2012 – click D-02. Prin facultăţile sale şi Centrul ID-IFR, A.S.E. organizează în clădirile proprii din teritoriu şi studii universitare de licenţă la distanţă.

Începând cu anul universitar 2005-2006, A.S.E. organizează procesul de învăţământ pe ciclurile europene de studii, respectiv: studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat.

Studiile universitare de licenţă au o durată de trei ani şi sunt organizate în domeniile fundamentale ale Ştiinţelor economice şi Ştiinţelor administrative, pe următoarele domenii de licenţă: Administrarea afacerilor; Cibernetică, Statistică şi Informatică economică; Contabilitate; Economie; Economie şi Afaceri internaţionale; Finanţe; Management; Marketing şi Ştiinţe administrative, în cadrul cărora este organizat unul sau mai multe programe de studii acreditate . Studiile de licenţă se desfăşoară atât la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la distanţă, în Bucureşti şi în centrele teritoriale. La forma de învăţământ cu frecvenţă finanţarea se face atât de la buget, cât şi prin taxe de şcolarizare, iar la forma de învăţământ la distanţă, finanţarea este numai prin taxe de şcolarizare. În centrele teritoriale se organizează studii cu aceleaşi domenii de licenţă şi specializări ca în Bucureşti. Durata ciclului de licenţă este de trei ani (180 puncte-credit), atât pentru forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi pentru cea la distanţă. Pentru anul universitar 2012-2013 au fost scoase la concurs pentru programele de licenţă forma de învăţământ cu frecvenţă, 2.700 locuri la buget, dintre care 17 pentru candidaţii de etnie romă; 1.435 locuri cu taxă şi 18 locuri pentru candidaţii din Republica Moldova, absolvenţi de licee din România, şi pentru programele de licenţă forma de învăţământ la distanţă, 720 locuri în Bucureşti şi 100 locuri în cele 2 centre teritoriale – click ASE-001, click-ASE-002, click-D-04. Fiecare program de studii universitare de licenţă organizat la nivelul facultăţilor din cadrul A.S.E. îşi are bine definite competenţele profesionale şi transversale – click-ASE-003 şi descriptorii calificărilor universitare obţinute la absolvirea unui program de studii universitare de licenţă – click ASE-004.

Studiile universitare de masterat au o durată de doi ani (120 puncte-credit) şi sunt organizate în scopul formării de competenţe profesionale şi transversale din cadrul profilului economic şi al administraţiei publice, absolvenţii obţinând calificări cu un grad înalt de specializare şi cu un conţinut orientat spre cercetare. Structura studiilor universitare de masterat oferă studenţilor, ca avantaj principal, programe ce permit o flexibilitate individuală mai mare şi care promovează mobilitatea naţională şi internaţională, prin modularizarea programelor de studii. De asemenea, se oferă posibilitatea interacţiunii între studii şi viaţa profesională. Pentru anul universitar 2012-2013, A.S.E. a oferit 54 programe de masterat profesional – click ASE-010, D-03, cu un total de 3.050 locuri, dintre care 606 locuri la buget şi 2.444 locuri la taxă – click ASE-005, D-05, 30 programe de masterat de cercetare– click ASE-009, cu un total de 1.920 locuri, dintre care 1.294 locuri la buget şi 626 locuri la taxă – click ASE-006, 4 programe de masterat de tip MBA – click ASE-011 cu un total de 200 locuri la taxă – click ASE-007. Fiecare program de masterat se  desfășoară pe baza unor planuri de învățământ și programe analitice, care vizează dobândirea de competente profesionale şi transversale la absolvire - click ASE-008.

A.S.E. Bucureşti organizează, începând cu anul 2005, Şcoala internaţională de vară Bucharest Summer University, prin intermediul Senatului Studenţilor, cu mentoratul academic al uneia dintre cele unsprezece facultăţi, în parteneriat cu „Fundaţia Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României”. Bucharest Summer University este o şcoală de vară internaţională, care se concentrează în principal pe probleme economice şi care are ca scop promovarea valorilor academice comune studenţilor din întreaga lume. În anul universitar 2012-2013 au mai fost organizate taberele de vară: „Obiective UNESCO în Transilvania” şi „Antreprenoriat şi limba germană”.

În anul universitar 2012-2013 au fost înmatriculaţi 23.754 studenţi la toate programele de studii şi la toate formele de învăţământ (faţă de 27.826 în anul universitar 2011-2012 şi 34.564 în 2009-2010). Dintre aceştia, 14.652 sunt înregistraţi la programele de licenţă (faţă de 15.299 în anul universitar 2011-2012 şi 18.545 în 2009-2010), 8.227 la programele de masterat (faţă de 10.908 în anul universitar 2011-2012 şi 13.697 în 2009-2010), la care se adaugă 133 la programele de masterat internaţionale (faţă de 265 în anul universitar 2011-2012 şi 307 în 2009-2010), precum şi 742 la programele de doctorat (faţă de 1.354 în anul universitar 2011-2012 şi 1.365 în 2009-2010).

Studiile universitare de doctorat constituie ciclul al III-lea de studii universitare, centrat pe învăţarea prin cercetare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţia pe piaţa muncii înalt calificate. Doctoratul are două componente: Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate şi Program  individual de cercetare ştiinţifică – click D-08.

A.S.E. organizează doctoratul în două domenii fundamentale: Ştiinţe economice şi Ştiinţe juridice. Acestea includ zece domenii de doctorat, după cum urmează: Ştiinţe economice - Administrarea afacerilor, Cibernetică şi Statistică, Contabilitate, Economie, Economie şi Afaceri Internaţionale, Finanţe, Informatică Economică, Management, Marketing şi Ştiinţe juridice - Drept – http://www.doctorat.ase.ro/. IOSUD – ASE promovează interdisciplinaritatea în cadrul studiilor universitare de doctorat. Studiile universitare de doctorat permit dobândirera unei pregătiri de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) – click D-09, D-12, D-16, D-17, D-18.

În A.S.E. studiile universitare de doctorat sunt organizate numai la forma de învăţământ cu frecvenţă, în regim de finanţare de la bugetul de stat şi în regim cu taxă. Pentru anul universitar 2012-2013, ASE a oferit un total de 273 locuri, dintre care 110 locuri granturi, 152 cu taxă şi 11 granturi, dintre care 3 cu bursă, alocate tinerilor de origine etnică română sau cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate – click ASE-012, D-06, D-07. La concursul de admitere la studii universitare de doctorat au dreptul să participe numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia. Domeniul de doctorat este înscris pe diploma de doctor.

Activitatea din cadrul programelor de pregătire postuniversitară se desfăşoară în baza „Regulamentului privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă” click ASE-013.

 

2.                  Carta A.S.E. şi regulamentele specificate prin Cartă

 

A.S.E. este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, o comunitate universitară distinctă ce funcţionează în baza Constituţiei, a legislaţiei din domeniul învăţământului şi a celorlalte reglementări legale din România; este non-profit şi are personalitate juridică.

Structurile academice, competenţele decizionale, modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul A.S.E., principiile şi normele specifice după care îşi desfăşoară activitatea membrii comunităţii universitare în spaţiul universitar propriu, precum şi reglementările privind activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic sunt descrise în Carta A.S.E.
click ASE-014.

Întreaga activitate didactică, de cercetare, managerială şi administrativ-financiară din cadrul A.S.E. se desfăşoară cu respectarea legislaţiei naţionale în domeniu şi a legislaţiei interne, aprobate în şedinţele de Senat ale A.S.E.

Cadrul general privind disciplina muncii în A.S.E., necesar pentru derularea în condiţii optime a activităţii interne a universităţii este stabilit prin „Regulamentul intern”, aprobat în şedinţa Senatului A.S.E. din 13 decembrie 2006 – click ASE-015, iar structurile organizatorice ale instituţiei, atribuţiile fiecărei structuri şi relaţiile care se stabilesc între acestea sunt reglementate prin „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, aprobat în şedinţa Senatului A.S.E. din 27 iunie 2012 – click ASE-016.

Activitatea de cercetare şi educaţie din cadrul A.S.E. este structurată pe facultăţi şi departamente, legăturile dintre acestea fiind prezentate în „Structura de învăţământ şi cercetare” – click ASE-017 şi ASE-018, iar în structura serviciilor tehnico-administrative sunt cuprinse direcţii, departamente, servicii, birouri şi alte unităţi tehnico-administrative ale căror componente şi legături sunt prezentate în „Structura serviciilor tehnico-administrative” din A.S.E.click ASE-019, click ASE-020 şi click ASE-021. Organigramele sunt publice, fiind prezentate pe site-ul oficial al A.S.E.

Activitatea studenţilor de la studiile universitare de licenţă şi masterat este reglementată intern prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studii universitare de licenţă” –
click ASE-022 în care sunt descrise condiţiile şi mecanismul de admitere, condiţiile de promovare şi trecere de la un an de studiu la altul, precum şi condiţiile necesare efectuării de transferuri, prelungiri de şcolaritate, întreruperi de studii, echivalări şi reînmatriculări, cerinţele privind evaluarea şi prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studii universitare de masterat” – click ASE-023. Activitatea doctoranzilor se desfăşoară în baza „Regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat” – click ASE-025.

Practica de specialitate se organizează conform Legii Educaţiei naţionale nr. 1 şi completările şi modificările ulterioare, a „Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă” şi a „Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat” – click ASE-026 şi ASE-027.

Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consiliile facultăţilor, Senat şi în alte structuri este descris în „Carta A.S.E.” şi în „Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor” – click ASE-028. Mecanismul de alegere este democratic şi transparent, nediscriminatoriu şi nu limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi.

 

3.                  Conducerea A.S.E., structuri manageriale

 

A.S.E. dispune de un sistem de conducere operativă care aplică deciziile Senatului universitar –click ASE-029 şi click ASE-030.

Senatul A.S.E. este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul universităţii şi reprezintă comunitatea universitară. Îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, Cartei universitare şi propriilor reglementări interne – click ASE-031.

Valabilitatea mandatului organismelor de conducere alese este de 4 ani. Organele alese, cu excepţia rectorului, sunt confirmate de către Senat. Rectorul este confirmat prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – click ASE-032.

Rectorul asigură managementul şi conducerea executivă pe baza criteriilor şi indicatorilor de performanţă managerială asumaţi şi încheie Contract de management cu Senatul A.S.E. reprezentat de preşedintele Senatului privind executarea funcţiei de management – click ASE-033. În Senatul din 20 Martie 2013, Rectorul ASE a prezentat „Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii”, care prezintă o analiză a activităţii desfăşurate în A.S.E. în principalele domenii de activitateclick ASE-034.

În cadrul facultăţilor, conducerea operativă este asigurată de decan, prodecani şi directori de departamente – click ASE-035.

 

4.                  Personalul didactic

 

În anul universitar 2012-2013 în A.S.E. au fost angajate 1.470 persoane (ianuarie 2013), faţă de 1.568 în anul universitar 2011-2012, dintre care 778 cadre didactice cu funcţia de bază în A.S.E. (209 profesori, 157 conferenţiari, 268 lectori, 116 asistenţi şi 28 preparatori) faţă de 812 în anul universitar 2011-2012 (234 profesori, 141 conferenţiari, 248 lectori, 119 asistenţi şi 70 preparatori), 384 personal didactic auxiliar faţă de 399 în anul universitar 2011-2012 şi 340 personal nedidactic faţă de 357 în anul universitar 2011-2012 – click ASE-036.

Stuaţia posturilor didactice şi a personalului nedidactic la nivelul A.S.E. în anul universitar 2012-2013: un total de posturi didactice de 1.959, astfel: 515 profesori, 341 conferenţiari, 679 lectori, 396 asistenţi, 28 preparatori – click ASE-036. Dintre acestea, 778 sunt ocupate de personal didactic titular (octombrie 2012), cu funcţia de bază în universitate (faţă de 812 în anul universitar 2011-2012), restul posturilor fiind ocupate în regim de „plată cu ora” (1181 posturi) – click ASE-037.

Situaţia personalului didactic şi de cercetare, cu funcţia de bază în A.S.E., didactic auxiliar şi administrativ, pe grade didactice, domenii şi grupe de vârstă este prezentată în anexă –
click ASE-038. Întregul personal didactic şi de cercetare – click ASE-039, precum şi cel didactic şi de cercetare auxiliar şi administrativ al A.S.E. respectă cerinţele legale de ocupare a posturilor.

În semestrul I al anului universitar 2012-2013, au fost scoase la concurs 4 posturi de profesor, 67 posturi de conferenţiar, 54 posturi de lector şi 9 posturi de asistent, iar în semestrul al II-lea, 20 posturi de profesor, 18 posturi de conferenţiar, 15 posturi de lector şi 9 posturi de asistent, – click D-13 şi click D-14, click ASE-040,  concursul fiind organizat în conformitate cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în cadrul A.S.E. click ASE-041.

Periodic, întregul corp profesoral al A.S.E. este supus unei evaluări a cunoştinţelor de specialitate, a capacităţii didactice de transmitere a cunoştinţelor către studenţi, a potenţialului de cercetare ştiinţifică şi al deontologiei profesionale, în conformitate cu Procedura operaţională a Sistemului de Control Managerial Intern PO 83 „Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic  click ASE-042 şi „Metodolgia pentru evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”ASE-043.

În A.S.E. statele de funcţii pentru personalul didactic – click ASE-044 sunt întocmite pentru toate activităţile didactice, în conformitate cu „Metodologia privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din Academia de Studii Economice pentru anul universitar 2012-2013”click ASE-045. Personalul didactic titularizat acoperă, într-un an universitar, maximum două norme didactice, indiferent de facultatea sau programul de studii din cadrul universităţii – click ASE-046. Cadrele didactice pensionate la limită de vârstă sau din alte motive, care desfăşoară activităţi în calitate de cadre didactice asociate, acoperă în A.S.E. o singură normă didactică – click ASE-047.

În anul universitar 2012-2013, în baza aprobării Senatului A.S.E. şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, au fost cooptaţi, în calitate de cadre didactice asociate, 678 specialişti care îşi desfăşoară activitatea în regim de „plată cu ora”– click ASE-048.

Din totalul personalului didactic cu funcţia de bază în A.S.E., în anul universitar 2012-2013 25 cadre didactice desfăşoară activităţi şi la alte universităţi în calitate de cadre didactice asociate, dar numai după ce au făcut cunoscut, prin declaraţie scrisă, Rectorului A.S.E. numărul orelor didactice prestate prin asociere şi după ce au obţinut acordul conducerii facultăţii, al Senatului A.S.E. şi în urma avizului favorabil al Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ – click ASE-049.

În A.S.E. toţi titularii de discipline au titlu ştiinţific de doctorclick ASE-050, înregistrându-se un total de 710 cadre didactice universitare cu acest titlu. Dintre aceştia, sunt confirmaţi, prin Ordin al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,  117 conducători de doctorat, reprezentând 16,47% din totalul cadrelor universitare cu titlu de doctor, dintre care 115 conducători în Ştiinţe economice şi 2 conducători în Ştiinţe juridiceclick ASE-051. Celelalte cadre didactice posedă pregătirea iniţială şi competenţele în domeniul disciplinelor predate, preparatorii şi asistenţii având obligația să dovedească pregătirea pedagogică, majoritatea fiind înscrişi la doctorat – click ASE-052 şi ASE-053.

Toţi titularii de discipline din cadrul A.S.E. au elaborat cursuri şi alte lucrări de specialitate necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului didactic şi de cercetare (condiţie, de altfel, impusă şi de titularizarea pe post), care acoperă  problematica prevăzută în fişele disciplinelor – click ASE-054. Conducerea A.S.E. asigură editarea lucrărilor sus-menţionate, iar lucrările apărute în alte edituri sunt achiziţionate şi puse la dispoziţia studenţilor într-un număr corespunzător în cadrul bibliotecilor. Meritele ştiinţifice şi profesionale ale corpului profesoral al A.S.E. sunt evidenţiate de numărul şi natura distincţiilor ştiinţifice şi onorifice acordate prin premii naţionale şi internaţionale – click ASE-055.

La nivelul tuturor facultăţilor şi al programelor sale, A.S.E. acoperă, în totalitate, cu personal didactic şi de cercetare competent, pentru ciclul de licenţă, masterat şi doctorat, activităţile prevăzute la disciplinele din planul de învăţământ.

 

5.                  Baza materială

 

Activitatea din cadrul A.S.E. se desfăşoară într-un spaţiu universitar propriu format din 38 de clădiri, în suprafaţă totală de 169.920,94 mp, cu un patrimoniu propriu care corespunde unor standarde înalte şi care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate, în concordanţă cu planurile de învăţământ şi cu numărul de studenţi – click ASE-056. Finanţarea se realizează din venituri proprii, din venituri provenind de la bugetul de stat sau din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.

Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică a A.S.E. se desfăşoară în clădirile descrise în continuare – click ASE-057:

-   Clădirea Ion N. Angelescu, situată în Piaţa Romană nr. 6, este cea mai veche clădire a A.S.E., unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Contabilitate şi Informatică de gestiune, Facultatea de Management, Rectoratul, birourile conducerii A.S.E; clădirea găzduiește şi Aula Magna. Clădirea a fost complet renovată şi dotată corespunzător, situându-se astăzi la cele mai înalte standarde europene în privinţa spaţiilor de învăţământ superior;

-   Clădirea Virgil Madgearu, situată în Calea Dorobanţilor nr. 15-17, unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică economică şi Facultatea de Economie;

-   Clădirea Mihai Eminescu, situată în Bulevardul Dacia nr. 41, unde îşi desfăşoară activitatea următoarele facultăţi: Comerţ, Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale;

-   Clădirea Mihail Moxa, situată în str. Mihail Moxa nr. 5-7, unde îşi desfăşoară activitatea facultăţile: Economie Agroalimentară şi a Mediului şi Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

-   Clădirea Victor Slăvescu, situată în Calea Griviţei nr. 2-2A, unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine.

-   Clădirea Ionescu Dumitru (Take), situată în str. Tache Ionescu nr. 11, unde îşi desfăşoară activitatea Consiliul de studii universitare de doctorat şi Şcoala postdoctorală;

-   Clădirea Stanislas Cihoschi, situată în str. Cihoschi nr. 5-9, unde îşi desfăşoară activitatea o serie de birouri administrative, laboratoare de limbi străine şi Departamentul de Educaţie fizică şi Sport;

-   Clădirea Nicolae Iorga, situată în str. Şerban Vodă, nr. 22-24, unde îşi desfăşoară activitatea Facultatea de Administraţie şi Management Public;

-   Clădirea Macedonski, situată în Intrarea Macedonschi nr. 2, unde îşi desfăşoară activitatea Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării şi diverse birouri administrative;

-   Clădirea Centrului Teritorial de Învăţământ la distanţă Buzău, situată în Cartier Broşteni, Buzău;

-   Clădirea Centrului Teritorial de Învăţământ la distanţă Piatra Neamţ, situată în str. Gavril Galinescu, nr. 11, Piatra Neamţ;

-   Clădirea Covasna, situată în str. Libertăţii, nr. 61 A, Covasna.

Căminele studenţeştiA.S.E. dispune de 16 cămine cu o capacitate totală de 1657 camere şi 5558 locuri de cazare, dintre care 5030 locuri pentru studenţi şi 528 locuri ocupate de personal didactic şi de cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar.

 Căminele A.S.E. sunt:

1.      căminul C1 Agronomie, b-dul Mărăşti nr. 59;

2.      căminul C2 Agronomie, b-dul Mărăşti nr. 59;

3.      căminul Moxa – Corp C, str. M. Moxa nr.11;

4.      căminul Moxa Nou – Corp D, str. M. Moxa nr.11;

5.      căminul Moxa - Corp E, str. M. Moxa nr.11;

6.      căminul Tei, str. Lacul Tei nr. 116;

7.      complexul Belvedere – căminele A1, str. Cristian Pascal, nr. 25-27;

8.      complexul Belvedere – căminele A2, str. Cristian Pascal, nr. 25-27;

9.      complexul Belvedere – căminele A3, str. Cristian Pascal, nr. 25-27;

10.  complexul Belvedere – căminele A4, str. Cristian Pascal, nr. 25-27;

11.  complexul Belvedere – căminele A6, str. Chibzuinţei, nr. 1;

12.  complexul Belvedere – căminele A7, str. Chibzuinţei, nr. 1;

13.  complexul Belvedere – căminul A8, str. Chibzuinţei, nr.1;

14.  căminul M4B Vitan, str. Energeticienilor, nr.9-11;

15.  cămin Casa de oaspeţi, str. Bozieni, nr. 834;

16.  căminul Timonierului, str. Timonierului, nr. 34.

Tuturor studenţilor cazaţi în cămine sau care doresc să fie cazaţi li se oferă informaţii despre reţeaua spaţiilor de cazare ale A.S.E., repartizarea acestora pe facultăţi, metodologia privind cazarea studenţilor în cămine, precum şi informaţii actualizate despre cazarea în anul curent, pe site-ul http://social.ase.ro/. În cadrul căminelor există condiţii de cazare la standarde europene: săli de fitness, oficii pentru prepararea hranei, acces Internet, cablu Tv.

Prin dotările pe care le oferă, se detaşează căminele A6, A7 şi A8 din Complexul Belvedere, căminele D şi E din Complexul Moxa şi Căminul C1 Tei, compartimentate în garsoniere, asigurându-le locatarilor un confort sporit (grup sanitar şi duş în cameră). Căminele C1 şi C2 din Complexul Agronomie, prin lucrările de reabilitare şi dotare integrală cu mobilier nou, asigură condiţii semnificativ îmbunătăţite de cazare a studenţilor. Căminele Belvedere A7, A8 şi C1 Tei au fost destinate cazării inclusiv în perioada vacanţei, cu regim specific, pe baza unor tarife aprobate de Consiliul de Administraţie, conform legislaţiei în vigoare.

Cazarea studenţilor în cămine se face în limita locurilor disponibile, ţinând cont de performanţa profesională şi de preferinţele exprimate de studenţi în cererile de cazare. Acoperirea costurilor se face cu subvenţia de la bugetul de stat şi contribuţia locatarului. Locurile de cazare în cămine se repartizează pe facultăţi, în funcţie de ponderea studenţilor de la învăţământul finanţat de la buget, cu domiciliul stabil în provincie, de la programele de la forma de învăţământ cu frecvenţă (licenţă şi masterat) în numărul total al studenţilor din provincie de la forma de învăţământ cu frecvenţă din A.S.E.. Repartizarea studenţilor în cămine se face de către Comisia de cazare care este coordonată de Senatul studenţilor.

Funcţionarea căminelor studenţeşti se face în baza „Regulamentului de organizare şi funcţionare al A.S.E.” click ASE-016, iar cazarea studenţilor se realizează în baza „Metodologiei privind cazarea studenţilor în căminele studenţeşti” –click ASE-058.

Dintre căminele aflate în patrimoniu, A.S.E. foloseşte două cămine pentru cazarea cadrelor didactice şi personalului tehnico-administrativ: imobilul Casa de Oaspeţi, str. Bozieni nr. 831 şi Căminul Timonierului, str. Timonierului nr. 34, conform „Metodologiei privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor A.S.E. şi a personalului repartizat de Secretariatul General al MECTS” – click ASE-059.

A.S.E. dispune de spaţii special amenajate destinate preparării şi servirii mesei pentru studenţi şi cadre didactice, în cantina Moxa şi cantina restaurant Cihoschi. Cantina studenţilor A.S.E., situată în complexul Moxa, este o construcţie modernă, care dispune de o serie de instalaţii automate şi o capacitate maximă de servire, în condiţii igienice deosebite, de 250 de persoane pe serie-click ASE-060.

Cantina restaurant Cihoschi este destinată cu prioritate angajaţilor A.S.E., dispunând de
130 locuri în sala comună şi 24 locuri în cele trei separeuri. Unul dintre separeuri este destinat pensionarilor A.S.E. şi este dotat cu televizor, calculator şi table de şah. A.S.E. dispune de un Cabinet de Medicină generală şi un Cabinet Stomatologic, ambele fiind amplasate în căminul Moxa. Cabinetele dispun de 3 medici şi 4 asistente.

Activitatea didactică şi de cercetare din cadrul A.S.E. se desfăşoară în spaţii de învăţământ aflate în proprietate – săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare – click ASE-061, dotate corespunzător cu tehnică de calcul, sisteme multimedia (smartboard, video şi retroproiectoare, ecrane de proiecţie, flip-chart-uri etc.). Programele software utilizate în cadrul ASE sunt licențiate atât pentru software de bază (sisteme de operare, programe antivirus) cât și pentru software de aplicație (suita Microsoft Office, Sharepoint, MS SQL Server, alte programe dedicate: E-view, Stata, etc).

Capacitatea spaţiilor de învăţământ (săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) este în conformitate cu normativele în vigoare – click ASE-062.

Programarea formaţiilor de studii (serii, grupe) în cadrul spaţiilor de învăţământ are loc în funcţie de dimensiunea lor (seria - între 75 şi 150 studenţi, grupa - între 20 şi 25 de studenţi) şi de capacitatea sălilor existente în cadrul A.S.E., astfel încât activitatea didactică şi de cercetare să se desfăşoare la parametri optimi.

Lucrările aplicative prevăzute la disciplinele de specialitate din planurile de învăţământ ale programelor universitare se desfăşoară în cele 167 laboratoare, dotate corespunzător cu tehnică de calcul şi echipament specific – click ASE-063.

A.S.E. dispune, pentru desfăşurarea tuturor activităţilor sale în condiţii optime şi la standarde de înaltă calitate, de echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii, mijloace de transport, mobilier şi aparatură – click ASE-064.

Biblioteca Centrală A.S.E. cunoaşte o tradiţie îndelungată, de peste 90 de ani când, prin Legea de întemeiere a Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, din 1913, se stipula obligaţia de "a se înfiinţa, de a întreţine şi a face să funcţioneze, în mod obligatoriu, seminariile de practică, laboratoarele şi biblioteca". Biblioteca Centrală A.S.E. este organizată, din punct de vedere administrativ pe două servicii şi trei birouri, fiind deservită de un număr total de 58 angajaţi, dintre care 35 cu studii superioare, iar dintre aceştia, şase au studii de specialitate în biblioteconomie şi doi în filologie – click ASE-065.

Biblioteca A.S.E., dotată cu opt săli de lectură şi două servicii de împrumut, dispune de un fond de carte corespunzător disciplinelor prevăzute în programele curriculare, pe cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, doctorat, postdoctorat, studii postuniversitare):

-   Sala de lectură „Victor Slăvescu” – 108 locuri şi cca. 23.823 volume, publicaţii din următoarele domenii: Informatică, Filosofie, Psihologie, Religie, Ştiinţe sociale, Economie politică şi Lingvistică;

-   Sala de lectură „Paul Bran” – 80 locuri şi cca. 15.950 volume, publicaţii din următoarele domenii: Matematică, Statistică, Tehnologie, Contabilitate, Management general, Finanţele întreprinderii, Management, Marketing, Sport-Turism, Urbanism, Literatură, Istorie, Geografie;

-   Sala de publicaţii periodice „Ion Răducanu"34 locuri şi colecţii de ziare şi reviste româneşti şi străine din domeniul economic, baze de date on-line, pe CD;

-   Sala de lectură „Mihail Moxa" – 68 locuri şi 8.019 volume, colecţii de publicaţii din toate domeniile, ordonate la raft conform clasificării Dewey;

-   Sala de lectură C.S.I.E. – 60 locuri şi 4.368 volume, colecţii de publicaţii din domeniile cibernetică, statistică, informatică economică, ordonate la raft potrivit clasificării Dewey;

-   Sala de lectură Management - Administraţie Publică – 21 locuri şi 2.648 volume, colecţii de publicaţii din toate domeniile, în principal din domeniul Administraţie publică, ordonate conform clasificării Dewey;

-   Sala de lectură „Virgil Madgearu" – 48 locuri şi 6104 volume, cu colecţii de teze de doctorat, carte veche şi de patrimoniu;

-   Centrul de Documentare Europeană – 12 locuri şi 400 volume, publicaţii pe tema Uniunii Europene.

-   Serviciul de împrumut „Mihail Moxa"19.826 volume destinate împrumutului la domiciliu;

-   Serviciul de împrumut C.S.I.E. – 3.948 volume, destinate împrumutului la domiciliu.

Biblioteca A.S.E., cu un număr total de 2.032 locuri în sălile de lectură (inclusiv în cămine), oferă studenţilor şi cursanţilor un fond de publicaţii monografice, periodice, materiale audio-video care acoperă literatura de specialitate română şi străină recomandată în programele analitice, corespunzătoare misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi al programelor de studii – click ASE-066 şi click ASE-067. Disciplinele din planurile de învăţământ pentru toţi anii de studii se reflectă în colecţiile bibliotecii A.S.E., cu precizarea că cea mai mare parte din colecţia acesteia o constituie publicaţiile apărute în ultimi 10 ani la edituri de prestigiu din ţară şi din străinătate. Din fondul total de carte, 90% reprezintă titluri de carte sau cursuri de specialitate pentru domeniul economic.

Resursele electronice constituie o colecţie deosebită de baze de date cu publicaţii economice în format electronic, constituite din resurse interne sau externe http://www.biblioteca.ase.ro/ index.php/resurseelectronice/.

Prin Catalogul on-line se realizează accesul la baza de date a Bibliotecii Centrale A.S.E. şi filiale, respectiv la colecţiile acestora, colecţii ce corespund profilului universităţii, în concordanţă cu procesul de învăţământ, bibliografiile obligatorii, recomandările cadrelor didactice şi propunerile studenţilor. Catalogul on-line conţine 171.921 înregistrări bibliografice pentru monografii – cursuri, lucrări de referinţă, teze de doctorat, materiale audio-vizuale, articole din publicaţii periodice româneşti şi străine. Catalogul on-line este instrumentul bibliografic de cercetare cel mai utilizat pentru identificarea titlurilor, autorilor şi domeniilor de interes în demersul info-documentar.

            Biblioteca Centrală asigură accesul on-line la bazele de date JStor, Euromonitor, precum şi la resurse disponibile prin UEFISCDI – ANCS: SpringerLink, ScienceDirect, ProQuest, Oxford Journals, Taylor & Francis, Ebsco, Emerald, Thomson ISI.

Biblioteca Centrală A.S.E. oferă următoarele servicii: eliberare permise/carduri de bibliotecă; acces la cataloage on-line pentru toate categoriile de documente; catalogul on-line care este pus la dispoziţia utilizatorilor conţine publicaţii monografice (titlurile introduse în catalog sunt cele tipărite între anii 1992–2012) şi articole indexate din publicaţii periodice http://opac.biblioteca. ase.ro/opac; referinţe, cercetare bibliografică - http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/servicii/ referintebibliografice; acces la biblitotecă digitală (32.105 pagini din publicaţii monografice, 26.035 pagini din publicaţii periodice); acces colecţii: - acces direct la raft şi acces indirect la publicaţiile aflate în depozit; acces resurse electronice şi acces resurse Internet; informaţii despre modul de abordare a cercetării bibliografice în bibliotecă, cataloage existente, alte instrumente de cercetare oferite de bibliotecă şi despre regulamentul de funcţionare al bibliotecii; împrumut la domiciliu şi prelungirea termenului de restituire pentru publicaţiile împrumutate, rezervare publicaţie; împrumut şi schimb inter-bibliotecar intern.

A.S.E. dispune de o editură proprie, sub egida căreia au fost tipărite, în anul universitar 2012-2013, următoarele 13 reviste:

·         Amfiteatru Economic nr. 1/2013 şi nr. 2/2013 – domeniul: comerţ, periodicitate: semestrială ISSN 1582-9146, categorie ISI, CNCS – site – http://www.amfiteatrueconomic.ase.ro/

·         Buletin bibliografic nr. 1/2013 – domeniul: biblioteconomie; periodicitate: bianuală
ISSN 1843-9403; site http://www.biblioteca.ase.ro/

·         Buletin ştiinţific nr. 8/2011 – domeniul: literatură lingvistică; periodicitate: anuală,
ISSN 1584-3122

·         Contabilitate şi Informatică de Gestiune nr. 1/2013, nr. 2/2013 şi nr. 3/2013 – domeniul: contabilitate şi informatică de gestiune; periodicitate: trimestrială, ISSN 1583-4387,
site - http://www.revistacig.ase.ro/

·         Dialogos nr.25/2012 şi nr. 26/2012 – domeniul: literatură lingvistică; periodicitate: semestrială,
ISSN 1582-165X, site http://www.romanice.ase.ro/dialogos

·         Economia seria Management nr. 1/2013 şi nr. 2/2013 – domeniul: management; periodicitate: semestrială ISSN 1454-0320, - site – http://www.management.ase.ro/reveconomia/

·         Juridical Tribune/Tribuna Juridica nr. 1/2013 – domeniul: drept; periodicitate: semestrială,
ISSN 2247-719, site http://www.tribunajuridica.ro

·         Marathon – Revista ştiinţelor motricităţii umane nr. 1/2013 şi nr. 2/2013 – domeniul: educaţie fizică şi sport, periodicitate: semestrială, ISSN 2066-107X, site http://www.marathon.ase.ro/

·         Repertoriul tezelor de doctorat nr. 1/2013 – domeniul: economie, periodicitate: anuală,
ISSN 1843-939X, site http://www.biblioteca.ase.ro/informaţii/Publicaţii

·         Revista Administraţie şi management public – domeniul: administraţie şi management public; periodicitate: semestrială, ISSN 1583-9583,
site - http://www.ramp.ase.ro

·         Revista de Management comparat internaţional International/Review of International Comparative Management, nr. 1/2013, nr. 2/2013 şi nr. 3/2013 domeniul: management; periodicitate: trimestrială + supliment; ISSN 1582-3458, site - http://www.rmci.ase.ro

·         Synergy nr. 1/2013 – domeniul: comunicare, periodicitate: semestrială, ISSN 1841-7191;
site - http://www.synergy.ase.ro/

·         The Review of Finance and Banking nr. 1/2013 – domeniul: financiar-bancar; periodicitate: semestrială, ISSN 2067-2713, site - http://www.rfb.ase.ro

Activitatea editorială desfăşurată în ASE, concretizată în  reviste (tipărite, online), conferinţe (tipărite şi editate pe CD-ROM), ca şi în colecţiile de carte economică apărute în cadrul Editurii A.S.E. în anul universitar 2012-2013 este prezentată în anexă – click ASE-068.

În perioada 2012-2013, sub sigla Editurii ASE au apărut 95 de titluri de manuale universitare, caiete de seminar şi studii de caz, toate având codul ISBN, editate într- un tiraj corespunzător şi care, împreună cu titlurile oferite prin biblioteca virtuală, asigură desfăşurarea în condiţii optime a procesului didactic.

În anul universitar 2012-2013, Editura A.S.E. a obţinut patru premii la Târgul de carte Gaudeamus. Alte premii obţinute au fost: „Cartea care zideşte” acordat de către Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România şi „Premiul I pentru literatura de specialitate economică”, acordat de Asociaţia Facultăţilor de Economie din România (AFER). – click ASE-069.

Baza materială a Editurii A.S.E. cuprinde sisteme de calcul, imprimante, scannere şi alte echipamente – click ASE-070.

A.S.E. dispune, ca serviciu intern productiv, de o tipografie care are ca obiect principal de activitate asigurarea materialului tipărit şi a suporturilor de curs pentru toate formele de învăţământ, tipărirea de reviste, formulare şi diverse lucrări alb-negru şi color pentru toate compartimentele din structura A.S.E.click ASE-071.

Baza materială a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport cuprinde un Complex Sportiv dat în folosinţă în 1996, care se compune din: două săli de 30/20 m pentru diferite jocuri sportive şi tenis de câmp, o sală de gimnastică aerobică şi judo, o sală de cultură fizică medicală, o sală de dezvoltare fizică şi trei săli de fitness, dotate cu aparatură tehnică de specialitate modernă şi instalaţii de amplificare audio.

Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii din A.S.E. are drept scop susţinerea procesului de modernizare al A.S.E. din punct de vedere al IT, în vederea atingerii standardelor internaţionale ale învăţământului universitar. Profilul şi dimensiunile reţelei din A.S.E. sunt prezentate în anexă – click ASE-072.

 

6.                  Activitatea financiară

 

A.S.E. are un buget propriu, constituit din alocaţiile ministerului de resort şi din surse proprii, şi dispune de un patrimoniu propriu pe care îl gestionează conform legislaţiei în vigoare.

A.S.E. dispune de un buget propriu de venituri şi cheltuieli – click ASE-073 şi
click ASE-074, care este întocmit, supus dezbaterii Consiliului de Administraţie şi a cărui execuţie este urmărită de Directorul economic al A.S.E.. Senatul A.S.E. analizează şi aprobă anual execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, care este făcută publică pe site-ul A.S.E.click ASE-075.

Biroul Control Intern, din cadrul Serviciului de Buget şi Control Intern, este condus de un şef de birou subordonat directorului economic şi are, printre altele, următoarele atribuţii, competenţe şi responsabilităţi: a) elaborarea planului anual de control intern – click ASE-076;
b) efectuarea controlului gestionar de fond şi tematic în conformitate cu actele normative în vigoare; c) elaborarea şi redactarea actelor de control, notelor de constatare, notelor de prezentare a deficienţelor constatate, ca urmare a controlului efectuat; d) elaborarea raportului privind modul de îndeplinire a planului de control financiar de gestiune anual, în vederea comunicării către MEN – click ASE-077.

Urmare aprobării Senatului din 23.07.2013 privind modificarea Structurii tehnico-administrative, Serviciului de Buget şi Control Intern a devenit Serviciului de Buget şi Control de gestiune, iar Biroul Control Intern a devenit Biroul Control de Gestiune.

A.S.E. dispune de cod fiscal şi conturi bancare – click ASE-078.

Directorul economic al A.S.E. elaborează bilanţul contabil – click ASE-079, asigură utilizarea eficientă şi eficace a patrimoniului A.S.E. şi elaborează contul de rezultat patrimonial – click ASE-080, gestionează resursele bugetare şi extrabugetare şi urmăreşte execuţia bugetului – click ASE-075 din care rezultă veniturile încasate şi destinaţia lor, caracterul non-profit al universităţii şi efectuarea cheltuielilor care se realizează în concordanţă cu legislaţia în vigoare.

În A.S.E., taxele şcolare sunt calculate în concordanţă cu costurile de şcolarizare din învăţământul public finanţat de la buget, pentru domeniul fundamental Ştiinţe economice, domeniile de licenţă, masterat şi doctorat – click ASE-081, ASE-082 şi sunt făcute publice prin afişare la secretariate, casierii şi pe site-ul A.S.E., putând fi achitate cu carduri, la casieriile A.S.E. şi prin bancomate.

Posibilităţile de asistenţă financiară a studenţilor din partea A.S.E. sunt prevăzute în „Metodologia privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă”click ASE-083, care este actualizată în fiecare an şi afişată
pe site-ul A.S.E..

 

7.                  Studenţii

 

În A.S.E. coexistă două sisteme independente de admitere: pentru studii universitare de licenţă cu frecvenţă şi pentru studii universitare de licenţă la distanţă, constituindu-se două baze de date distincte, fără legătură între ele. Un candidat care doreşte să se înscrie la ambele forme de învăţământ are două înregistrări la admiterea în A.S.E..

Admiterea la învăţământul de licenţă cu frecvenţă în anul universitar 2012-2013 s-a făcut prin concurs de dosare, pe baza mediei de la bacalaureat – click ASE-088, mecanismul de admitere fiind descris în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă”click ASE-084 care este actualizată în fiecare an - click ASE-085  şi ASE-086.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, în vederea unei corecte informări şi a bunei
înţelegeri a activităţilor pe care aceştia le desfăşoară în cadrul întregului proces complex al admiterii, A.S.E. elaborează, tipăreşte, distribuie şi afişează pe site metodologiile de admitere în care sunt descrise mecanismul, algoritmul şi etapele admiterii, cu minimum şase luni înaintea concursului de admitere.

Diferitele activităţi legate de procesul de admitere sunt descrise riguros în următoarele metodologii interne: „Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de masterat, pentru anul universitar – click ASE-087, „Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat” – click ASE-089, prezentate cadrelor didactice într-o convocare specială dedicată procesului admiterii.

A.S.E. are reglementată procedura de promovare a studentului dintr-un an de studiu
în altul, în funcţie de numărul punctelor de credit transferabile (ECTS) acumulate, conform „Regulamentului privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă” –
click ASE-022. Transferul studenţilor între instituţiile de învăţământ superior, facultăţi şi specializări este reglementat în cadrul A.S.E. prin „Regulamentul privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă” – click ASE-022 şi prin proceduri elaborate pentru fiecare situaţie specifică: „Procedura de transfer de la alte universităţi la A.S.E. la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă şi la distanţă” – click ASE-090, „Procedura de transfer între facultăţile din cadrul A.S.E. şi de la facultăţile de specialitate din cadrul universităţilor partenere în Consorţiul Universitaria, la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă” – click ASE-091 şi „Procedura de transfer de la o formă de învăţământ la alta şi între specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi, la studiile universitare  de licenţă cu frecvenţă şi la distanţă” – click ASE-092 şi se face conform calendarului stabilit de către Consiliul de Administraţie. Situaţia transferurilor de studenţi care au avut loc în A.S.E. în anul universitar  2012-2013 este prezentată în anexă – click ASE-093.

În anul universitar 2012-2013 în cadrul A.S.E. sunt înscrişi 23.754 studenţi, dintre care 14.652 la ciclul de studii universitare de licenţă, 8.227 la studiile de masterat, 742 la studiile universitare de doctorat şi 133 la programele de masterat internaţionale –click ASE-094.

Rezultatele obţinute de studenţi pe parcursul şcolarizării sunt atestate prin diploma de licenţă şi suplimentul la diploma de licenţă, care sunt completate şi eliberate la finalizarea studiilor. Pe parcursul anilor de studii sunt întocmite situaţii şcolare ale studenţilor. Examenul de licenţă/ disertaţie în cadrul A.S.E. se desfăşoară conform regulamentelor proprii elaborate
şi actualizate anual, conform legislaţiei în vigoare; diplomele şi certificatele de absolvire a studiilor de licenţă, masterat, postuniversitare şi doctorat sunt conferite absolvenţilor cu respectarea condiţiilor stabilite de lege.

 

8.                  Activitatea de cercetare

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este un domeniu prioritar pentru A.S.E., care urmăreşte să fie consacrată ca o universitate de elită de cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie, dezvoltarea cercetării ştiinţifice fiind considerată pilon al funcţionării şi performanţelor ei. Prin misiunea asumată, A.S.E. urmăreşte dezvoltarea unui mediu de cercetare şi de educaţie pentru membrii comunităţii universitare în măsură să îi consolideze poziţia de lider naţional în educaţie şi cercetare şi să o propulseze printre cele mai bune universităţi europene în acest domeniu.

A.S.E. şi-a stabilit ca opţiune strategică reconsiderarea sistemului de cercetare ştiinţifică, pentru creşterea componentei sale internaţionale. A.S.E. îşi propune să realizeze activitatea de cercetare la standarde de excelenţă internaţionale prin: formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii economii; formarea de specialişti în ştiinţe economice şi administrative de înaltă performanţă, prin oferirea de programe de studii creative, care să integreze rezultatele cercetării ştiinţifice şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală a studenţilor şi cursanţilor; dezvoltarea capacităţii de autoguvernare inteligentă a studenţilor şi cursanţilor bazată pe folosirea cunoştinţelor în mediul economic şi social; generarea de calificări competitive în formarea universitară şi postuniversitară; realizarea de parteneriate durabile cu alte organizaţii din mediul academic şi de afaceri; integrarea centrelor de cercetare în reţelele europene de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative generatoare de cunoştinţe; dezvoltarea unui corp profesoral şi de cercetare de înaltă responsabilitate profesională şi civică; promovarea unui management academic performant; consolidarea spiritului de comunitate academică prin cultivarea responsabilităţii, transparenţei, egalităţii de şanse şi credibilităţii; armonizarea şi promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea regională, naţională şi internaţională.

A.S.E. urmăreşte să dezvolte şi să consolideze structuri proprii prin care să valorizeze cunoştinţele şi să asigure transferul acestora în produse şi servicii inovative. În acest scop se urmăresc: promovarea calităţii în procesul de cercetare ştiinţifică, a zonelor cu potenţial ridicat în crearea, transmiterea şi utilizarea cunoaşterii; stimularea competiţiei pentru atragerea resurselor financiare, precum şi încurajarea accesului la surse şi oportunităţi multiple; asigurarea vizibilităţii internaţionale, prin obţinerea unor rezultate ştiinţifice de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de articole în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere.

Pentru atingerea acestor deziderate, în universitatea noastră se încurajează şi sunt recunoscute cercetările ştiinţifice fundamentale, finalizate prin articole, tratate, monografii, rapoarte, participări la manifestări ştiinţifice. Totodată, A.S.E. stimulează participările la realizarea proiectelor de cercetare finanţate prin programe specifice de cercetare naţionale şi internaţionale, stimulează valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice în publicaţii din fluxul principal de cunoaştere şi susţine organizarea de manifestări ştiinţifice de referinţă pe plan naţional şi internaţional.

La activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul universităţii participă personal didactic şi de cercetare, alte categorii de angajaţi ai A.S.E., studenţi, şi orice alte categorii de cursanţi ai universităţii, în conformitate cu „Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţificeclick ASE-095.

În A.S.E. activitatea de cercetare se desfăşoară în cadrul programelor instituţionale de cercetare ştiinţifică, elaborate anual de către A.S.E., facultăţi, departamente şi/sau de unităţile de cercetare create la nivelul lor, pe baza temelor prioritare, specifice A.S.E., din programele naţionale şi internaţionale, precum şi pe baza strategiei A.S.E. cu privire la activitatea de cercetare-dezvoltare. Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul A.S.E. este coordonată de Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării, care oferă logistică şi consultanţă pentru a stimula implicarea în programe de cercetare şi colaborarea specialiştilor din diferite domenii.

Programul instituţional anual de cercetare ştiinţifică al A.S.E. este elaborat de către Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării – click ASE-096, prin integrarea programelor instituţionale anuale ale departamentelor şi centrelor de cercetare. Tematica cercetării doctorale – click ASE-097 se elaborează în corelaţie cu programele instituţionale de cercetare ştiinţifică.

Activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică, proiectare, consultanţă, expertiză şi alte servicii ştiinţifice din A.S.E. se desfăşoară în  cadrul departamentelor şi centrelor de cercetare. În măsura în care portofoliul de programe, proiecte sau teme, constituit sau în curs de constituire, impune o organizare specifică, atunci cercetarea ştiinţifică se poate realiza şi prin unităţi sau structuri distincte de cercetare-dezvoltare create la nivelul departamentelor, facultăţilor sau A.S.E., cu aprobarea Senatului.

Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborare cu alte institute de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate, inclusiv în cadrul unor reţele sau consorţii de cercetare, prin intermediul cărora A.S.E. poate să realizeze excelenţa în cercetare.

Cercetarea ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în programele instituţionale ale facultăţilor, departamentelor şi centrelor de cercetare, fiind derulate 28 proiecte de cercetare naţionale – click ASE-098 şi 4 proiecte de cercetare internaţionale – click ASE-099. În cadrul acestora este inclusă şi tematica programelor de cercetare ştiinţifică doctorală.

În anul 2013 au fost acordate 48 burse post-doctorale prin proiecte finanţate din fonduri structurale – click ASE-100.

A.S.E. îşi propune să valorifice eficient şi eficace instrumentele structurale pentru finanţarea de proiecte destinate realizării obiectivelor legate de educaţie şi cercetare şi asigurarea calităţii, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare la nivelul celor trei cicluri de studii universitare: licenţă, masterat şi doctorat. Serviciul Fonduri europene are ca atribuţii sprijinirea facultăţilor şi departamentelor din cadrul A.S.E. pentru accesarea fondurilor structurale şi implementarea corespunzătoare a proiectelor cofinanţate din aceste instrumente financiare. Până la 31 decembrie 2012 au fost gestionate 65 proiecte cofinanţate din fonduri structurale, dintre care 14 au fost finalizate – click ASE-101.

În anul universitar 2012-2013 au fost finalizate 225 teze de doctorat, sub conducerea ştiinţifică a conducătorilor de doctorat din A.S.E. click ASE-102.

Execuţia contractelor de finanţare a lucrărilor de cercetare, dezvoltare şi inovare se desfăşoară în baza procedurii PO 158 „Avizarea lucrărilor de cercetare” – click ASE-103.

Prin natura temelor de cercetare desfăşurate, A.S.E. urmăreşte îndeplinirea misiunii asumate, respectiv consolidarea excelenţei naţionale şi formarea celei internaţionale în cercetarea ştiinţifică, lansând idei novatoare, care marchează traiectoriile cercetării fundamentale economice. Rezultatele cercetării s-au materializat în: 232 studii publicate în volumele conferinţelor internaţionale indexate ISI şi/sau cele organizate de asociaţii profesionale internaţionale în anul universitar 2012/2013  –
click ASE-104, 129 articole publicate în reviste cotate ISI în anul universitar 2012/2013 – click ASE-105, 105 publicate în edituri naționale în anul universitar 2012/2013 – click ASE-106, 27 cărţi publicate în anul universitar 2012/2013 – click ASE-107, precum şi în numeroase contracte, expertize, consultanţă pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate.

Personalul didactic şi de cercetare din A.S.E. face parte din colective de redacţie ale unor reviste cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale – click ASE-108.

Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării coordonează şi îndrumă activitatea executivă a celor 22 de centre de cercetare ştinţifică care sunt subordonate facultăţilor - click ASE-109. Cercetarea ştiinţifică este desfăşurată pe 66 direcţii tematice, cu activitate permanentă, în cadrul celor 22 centre de cercetare dotate cu echipamente care corespund exigenţelor temelor abordate şi care permit realizarea unor cercetări de anvergură pe plan naţional şi internaţional .

Repartiţia centrelor şi direcţiilor tematice, pe facultăţi, este următoarea:

-   Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine – 1 centru de cercetare şi 2 direcţii tematice;

-   Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – 5 centre de cercetare şi 12 direcţii tematice;

-   Facultatea de Comerţ – 2 centre de cercetare şi 5 direcţii tematice;

-   Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – 1 centru de cercetare şi 4 direcţii tematice;

-   Facultatea de Economie – 1 centru de cercetare şi 4 direcţii tematice;

-   Facultatea de Economia Agroalimentară şi a Mediului – 1 centru de cercetare şi 3 direcţii tematice;

-   Facultatea de Finanţe, Asigurări şi Burse de Valori – 2 centre de cercetare şi 8 direcţii tematice;

-   Facultatea de Management – 3 centre de cercetare şi 9 direcţii tematice;

-   Facultatea de Marketing – 1 centru de cercetare şi 3 direcţii tematice;

-   Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale – 2 centre de cercetare şi 6 direcţii tematice;

-   Facultatea de Administraţie şi Management Public – 3 centre de cercetare şi 10 direcţii tematice.

A.S.E., prin facultăţile şi departamentele sale, este preocupată în permanenţă de organizarea periodică a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe, mese rotunde), care au devenit deja tradiţie, comunicările fiind publicate în buletine ştiinţifice cu ISBN, ISSN sau în reviste dedicate activităţii organizate. În anul universitar 2012-2013 au fost organizate 11 manifestări ştiinţifice naţionale – click ASE-110 şi 28 manifestări ştiinţifice internaţionale – click ASE-111. De asemenea, anual este organizată o sesiune studenţească de comunicări ştiinţificeclick ASE-112.

În 2012 s-a înfiinţat Centrul de Cercetări Avansate Interdisciplinare a cărui misiune este de creştere a performanţei universitare în domeniul cercetării ştiinţifice în vederea îmbunătăţirii vizibilităţi ştinţifice pe plan naţional şi internaţional. Centrul se află în coordonare Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat – click ASE-017.

Consolidarea excelenţei este o caracteristică a activităţii şi o preocupare permanentă a managementului A.S.E., materializată într-o serie de strategii proprii:

-   Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti 2007-2014click ASE-113: 1) Program de modernizare a procesului de instruire, în concordanţă cu standardele europene şi mondiale; 2) Program de consolidare a excelenţei naţionale şi internaţionale în cercetarea ştiinţifică; 3) Program de creştere a eficienţei managementului calităţii activităţii didactice, de cercetare; 4) Program de respiritualizare a comunităţii universitare.

-   Strategia de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pentru perioada 2008-2012, cu extensii până în 2014 (pe termen mediu)click ASE-114: 1) Program de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică; 2) Program de modernizare a procesului de învăţământ, în concordanţă cu bunele practici europene şi mondiale; 3) Program de implicare a studenţilor în procesul decizional şi de împlinire a aspiraţiilor acestora.

-   Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2011-2020 – click ASE-115: 1) Program de modernizare a procesului de instruire, în concordanţă cu standardele europene şi mondiale; 2) Program de motivare a salariaţilor şi de creştere a satisfacţiei acestora; 3) Program de motivare a studenţilor şi de întâmpinare a aspiraţiilor acestora; 4) Program de îmbunătăţire a relaţiilor dintre membrii comunităţii universitare; 5) Program de consolidare a excelenţei naţionale şi internaţionale în cercetarea ştiinţifică; 6) Program de creştere a eficienţei managementului calităţii activităţii didatice, de cercetare şi administrative; 7) Program de dezvoltare şi diversificare a serviciilor universitare; 8) Program de promovare a imaginii instituţiei, de dezvoltare a parteneriatului cu alte instituţii şi entităţi ale mediului de afaceri; 9) Program de dezvoltare şi modernizare a bazei materiale şi a mediului de desfăşurare a activităţii pentru toţi membrii comunităţii; 10) Program de promovare a unui management modern, performant; 11) Program de asigurare a unui nivel corespunzător de finanţare; 12) Program de respiritualizare a comunităţii universitare.

Fiecare program de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat dispune de planuri de cercetare proprii, incluse în planurile de cercetare ale facultăţilor şi ale A.S.E., temele de cercetare înscriindu-se în aria ştiinţifică a fiecărui program de studii.

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din A.S.E. sunt prezentate anual, într-un Raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică, realizat de către Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării, în care sunt incluse principalele realizări ştiinţifice înregistrate în cadrul A.S.E. în perioada raportată – click ASE-116.

 

III. STANDARDE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

 

Domeniul A. CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ

 

Criteriul A.1. – Structurile instituţionale, administrative şi manageriale

 

S.A.1.1. Misiune, obiective şi integritate academică

1. Misiune şi obiective

A.S.E. se individualizează în Spaţiul European al Învăţământului superior prin tradiţie, viziune, misiune şi obiective click ASE-115. Viziunea A.S.E. este de a obţine una din primele poziţii în domeniile ştiinţelor economice şi administrative în clasamentul universităţilor din ţările Europei Centrale şi de Est şi a unei ridicate competititvităţi pe plan european şi mondial pentru toate programele de studii universitare şi postuniversitare pe care le oferă. Misiunea A.S.E. este concepută şi implementată pentru a răspunde cerinţelor societale prin programele de studii oferite. În realizarea misiunii sale, A.S.E. asigură:

-      formarea, dezvoltarea şi diseminarea valorilor noii economii;

-      o înaltă calitate a procesului educaţional;

-      rezultate ale cercetării ştiinţifice conforme cu standardele recunoscute pe plan naţional şi internaţional;

-      integrarea centrelor de cercetare în reţelele naţionale şi internaţionale de excelenţă şi realizarea de cercetări fundamentale şi aplicative de valoare adăugată;

-      climat adecvat pentru dezvoltarea personală a membrilor comunităţii universitare;

-      formarea de competenţe profesionale şi transversale compatibile cu studiul de modernizare a societăţii;

-      fundamente logistice şi profesionale pentru educaţia continuă;

-      condiţii pentru promovarea partenerilor la nivel naţional şi internaţional;

-      dezvoltarea relaţiilor cu absolvenţii;

-      transparenţa managementului instituţional;

-      consolidarea spiritului de comunitate academică;

-      promovarea valorilor ştiinţifice, culturale şi etice în comunitatea regională, naţională şi internaţională.

În vederea integrării în spaţiul comun european al învăţământului şi cercetării, A.S.E. prin strategiile asumate şi-a stabilit obiective strategice, tactice şi operaţionale, precum şi măsuri, programe şi resurse financiare necesare îndeplinirii.

 

2. Integritate academică

A.S.E. dispune de un „Regulament al Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a ASE”, adoptat de către Senatul A.S.E.,  prin care apără valorile libertăţii academice, autonomiei universitare şi integrităţii etice – click ASE-117. Aplicarea „Regulamentului Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a ASE” şi analiza încălcării principiilor şi valorilor apărate de acesta sunt monitorizate de Comisia de Etică şi Deontologie Profesională a A.S.E.click ASE-118.

Comisia de etică şi deontologie profesională a A.S.E. este alcătuită din 13 membri, dintre care: 11 cadre didactice şi doi studenţi. Actuala componenţă a Comisiei a fost aprobată de către Senatul A.S.E. la 25.04.2012. Prin „Regulamentul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională” întreaga comunitate universitară din A.S.E. participă la aplicarea lui în toate domeniile (conducere, cercetare ştiinţifică, predare şi examinare) şi ia măsuri eficiente pentru a descuraja, preveni, semnala şi corecta eventualele comportamente lipsite de etică. Prin adoptarea acestuia, comunitatea din A.S.E. urmăreşte păstrarea şi consolidarea imaginii universitare moderne cu o bună reputaţie în mediul educaţional şi de integritate academică.

Activitatea Comisiei de etică şi deontologie profesională, în anul universitar 2012-2013, a avut obiective punctuale care au contribuit la îmbunătăţirea climatului vieţii academice din A.S.E.click ASE-119.

 

3. Răspundere şi responsabilitate publică

În A.S.E. auditul academic vizează două componente: calitatea procesului didactic şi de cercetare ştiinţifică şi activitatea administrativă. Rezultatele auditului administrativ se concretizează într-un „Raport de Audit Intern” elaborat de către Biroul de Audit Intern – click ASE-120, care este dezbătut în Senatul A.S.E. şi făcut public şi într-o raportare semestrială către Rectorul A.S.E..

Serviciul Managementul calităţii şi control intern coordonează şi asigură suportul logistic necesar desfăşurarea activităţilor curente determinate de managementul şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul ASE şi în acest sens întocmeşte anual  „Programul de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de cercetare ştiinţifică şi educaţie în cadrul A.S.E.”. – click ASE-121.

 

 

 

 

 

S.A.1.2 Conducere şi administraţie

1. Sistemul de conducere

A.S.E. are un sistem de conducere universitară coerent, integrat şi transparent, care se bazează pe o administraţie eficace şi eficientă, adaptată misiunii şi obiectivelor asumate.

A.S.E. dispune de un sistem de conducere operativă compus din 21 membri: rector, prorectori care coordonează diferite domenii de activitate, director CSUD - cu rang de prorector, decani, director general administrativ şi reprezentantul studenţilor. Structurile academice, competenţele decizionale şi modul de alegere a organismelor de conducere la nivelul A.S.E. sunt descrise în „Carta A.S.E.” – click ASE-014, în „Regulamentul intern” – click ASE-015 şi în „Regulamentul de organizare şi funcţionare” – click ASE-016. Mecanismul de alegere a reprezentanţilor studenţilor în consilii, senat şi alte structuri este clar descris în Cartă şi „Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor” – click ASE-028 Mecanismul de alegere este democratic şi transparent, nediscriminatoriu şi nu limitează dreptul studenţilor de a reprezenta şi de a fi reprezentaţi. Sistemul de conducere şi regulamentul de funcţionare internă utilizează sisteme informaţionale şi de comunicare, de tip Intranet şi Internet – www.ase.ro.

 

2. Management strategic

A.S.E. dispune de o „Strategie de dezvoltare a Academiei de Studii Economice din Bucureşti 2007-2014” – click ASE-113, „Strategie de dezvoltare pe termen mediu, pentru perioada 2008-2012, cu extensii până în 2014” – click ASE-114 şi „Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2011- 2020” – click ASE-115 - ancorate în evoluţia şi contextul învăţământului economic superior naţional şi european, care sunt cunoscute de toţi membrii comunităţii universitare. Acestea sunt aplicate conform unor practici şi mecanisme de urmărire riguroasă, fiind analizate în cadrul rapoartelor de activitate anuale, făcute publice.

 

3. Administraţie eficace

A.S.E. dispune de o administraţie care respectă reglementările legale în vigoare, reflectată în „Structura serviciilor tehnico-administrative” – click ASE-019, click ASE-020, click ASE-021  și click ASE-021bis  este eficace în privinţa organizării, numărului şi calificării personalului şi funcţionează riguros prin serviciile oferite comunităţii universitare. A.S.E. are mecanisme de control şi de dezvoltare continuă a performanţelor administraţiei, reprezentate de Biroul Audit Intern. Direcţia Tehnico-Administrativă din cadrul A.S.E. elaborează, la începutul anului, „Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat” – click ASE-123 şi colaborează alături de Direcţia Economică şi alte compartimente la elaborarea „Proiectului de venituri şi cheltuieli” – click ASE-074, iar la sfârşitul anului a „Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ” – click ASE-075. Toate proiectele şi rapoartele sunt discutate şi aprobate în Senatul A.S.E.

 Nivelul de informatizare al proceselor administrative din A.S.E. este compatibil cu cel din spaţiul european al învăţământului superior.

 

Criteriul A.2 – Baza materială

 

S.A.2.1 Patrimoniu, dotare, resurse financiare alocate

A.S.E. dispune de un patrimoniu care contribuie în mod eficace la realizarea misiunii şi obiectivelor fixate. În ultima perioadă de timp s-a investit sistematic în dezvoltarea bazei materiale, pentru buna desfăşurare a activităţilor. A sporit constant patrimoniul A.S.E. cu noi proprietăţi imobiliare cerute de procesul de învăţământ. Patrimoniul acumulat a constituit principala premisă a ameliorării condiţiilor de studiu şi viaţă ale studenţilor şi condiţiilor de muncă ale personalului.

 

  1. Spaţii de învăţământ, cercetare şi pentru alte activităţi

Baza materială a A.S.E. corespunde specificului său şi se află la standarde care asigură desfăşurarea unui proces de învăţământ de calitate – click ASE-056, click ASE-057, click ASE-063 şi click ASE-064, iar capacitatea spaţiilor de învăţământ (săli de curs - amfiteatre, săli de seminar, laboratoare) utilizate în cadrul A.S.E. este în conformitate cu normativele în vigoare – click ASE-062 şi click ASE-063. Sălile de predare, laboratoarele didactice, centrele de cercetare, căminele şi spaţiile sportive funcţionează în concordanţă cu normele tehnice, de siguranţă şi igienico-sanitare în vigoare. În cadrul A.S.E. există 167 laboratoare care asigură desfăşurarea proceselor didactice şi de cercetare în condiţii optime – click ASE-063.

Activitatea didactică şi de cercetare a programelor de studii se desfăşoară în spaţii de învăţământ aflate în proprietate – săli de curs, amfiteatre, săli de seminar, laboratoare - dotate corespunzător cu tehnică de calcul, sisteme multimedia (video şi retroproiectoare, ecrane de proiecţie, flip-chart-uri etc.) – click ASE-064.

Pentru cazarea studenţilor şi a personalului propriu, A.S.E. dispune de 16 cămine, cu o capacitate totală de 5.558 locuri de cazare, dintre care 5.030 locuri pentru studenţi şi 528 locuri ocupate de cadre didactice şi personal administrativ – click ASE-060. Locurile în căminele studenţeşti au fost repartizate fiecărei facultăţi în funcţie de ponderea studenţilor de la învăţământul finanţat de la buget cu domiciliul stabil în provincie, de la programele cu frecvenţă (licenţă şi masterat), în numărul total al studenţilor din provincie. Repartizarea studenţilor în căminele studenţeşti se face, în limita locurilor disponibile, în ordinea mediilor şi a preferinţelor exprimate de către aceştia în cererile de cazare.

A.S.E. dispune de planuri de dezvoltare şi de planuri de investiţii realiste atât pentru spaţiile de învăţământ, cât şi pentru cămine – click ASE-123 şi click ASE-124.

 

 

 

2. Dotare

Sălile de predare/seminarizare dispun de echipamente tehnice de învăţare, predare şi comunicare care facilitează activitatea cadrului didactic şi receptivitatea fiecărui student (videoproiector, calculator, ecran proiecţie, echipamente videoconferinţă, studio TV, flip-chart)– click ASE-063 şi click ASE-064. În clădirile „Ion N. Angelescu” şi „Virgil Madgearu” există spaţii amenajate pentru accesul wireless la Internet, inclusiv mobilier adecvat.

 

3. Resurse financiare

A.S.E. dispune de resurse financiare provenite din surse de finanţare proprii, bugetare şi atrase, care îi permit realizarea în mod adecvat a misiunii asumate şi a obiectivelor propuse, atât pe termen scurt, cât şi în perspectivă.

A.S.E. dispune de un buget anual realist – click ASE-073 şi de un buget estimat pe trei ani - click ASE-125, precum şi de politici financiare pe termen scurt şi mediu, cu referire la sustenabilitatea financiară. A.S.E. dispune de resurse financiare, atât proprii, provenite din taxele de şcolarizare, admitere, licenţă, din venituri ale departamentelor, din sponsorizări şi închirieri, dar şi din sume primite de la M.E.N. drept finanţare de bază, din alocaţiile de la bugetul de stat şi din alte surse de finanţare extrabugetare. Planificarea şi definirea politicilor de investiţii şi de gestiune financiară au loc extrem de riguros, în condiţii de eficienţă economică şi cu respectarea prevederilor legale în materie.

 

4. Sistemul de acordare a burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenţi

A.S.E. dispune şi aplică „Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor”click ASE-028, în care sunt prezentate tipurile de burse acordate şi condiţiile de obţinere a acestora. Modul de acordare a acestor burse este prezentat în „Metodologie privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la  învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2012-2013”, aplicată în mod consecvent – click ASE-083. Bursele sunt acordate atât din alocaţiile de la bugetul de stat, cât şi din resurse proprii.

 

Domeniul B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

 

Criteriul B.1 – Conţinutul programelor de studiu

 

S.B.1.1. Admiterea studenţilor

1. Principii ale politicii de admitere la programele de studiu oferite de ASE

A.S.E. are elaborată o politică proprie de recrutare şi de admitere a studenţilor, pe care o aplică în mod transparent şi riguros, respectând principiul egalităţii şanselor tuturor candidaţilor,  fără nicio discriminare.

„Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă” – click ASE-084, „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat” – click ASE-087, „Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului la studii universitare de doctorat” – click ASE-089 sunt actualizate anual şi devin publice prin prezentarea pe site-ul oficial al universităţii, cu cel puţin 6 luni înainte de data de susţinere a examenului de admitere.

În cursul anului au fost elaborate metodologiile de admitere pentru anul universitar următor - click ASE-085 şi click ASE-086.

Alături de aceste metodologii, Cifra de şcolarizare aprobată, Graficul desfăşurării concursului de admitere, situaţiile statistice ale anilor anteriori, precum şi tematica examenelor de admitere sunt publicate atât pe site-ul A.S.E. la începutul anului (ianuarie), cât şi în broşuri/pliante - http://www.ase.ro.

 

2. Practici de admitere

Admiterea pentru anul universitar 2012-2013 la studii universitare de licenţă s-a făcut prin concurs de dosare, pe baza rezultatelor la bacalaureat – click ASE-088. Mecanismul de admitere – modul de desfăşurare a concursului de admitere, modul de ierarhizare a concurenţilor şi componenţa dosarului de concurs, sunt descrise în „Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul I studii la studii universitare de licenţă”click ASE-084.  La concursul de admitere la studiile universitare de licenţă pot participa cetăţeni români şi ai altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), indiferent de anul absolvirii liceului şi de pregătirea postliceală pe care o au.

Admiterea la studiile universitare de masterat pentru locurile finanţate de la buget, inclusiv locuri finanţate din fonduri europene în cadrul proiectelor câştigate de ASE ca beneficiar, s-a făcut prin concurs, pe baza mediei de absolvire a facultăţii şi testul susţinut sub formă scrisă, iar pentru locurile finanţate prin taxe de şcolarizare prin concurs de dosare; admiterea candidaţilor la doctorat, indiferent de forma la care s-a organizat (cu frecvenţă, locuri finanţate de la buget şi locuri finanţate prin taxe de şcolarizare) s-a făcut prin concurs, pe baza rezultatelor obţinute la examenul de admitere la studii universitare de doctorat. Studiile universitare de doctorat organizate de A.S.E. sunt de tip doctorat ştiinţific.

Concursul de admitere la doctorat pentru anul universitar 2012-2013 s-a organizat
într-o manieră unitară şi a cuprins un examen scris de competenţă lingvistică, sub formă de
test-grilă, la una dintre limbile de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană) şi un interviu pe baza domeniului de studii universitare de doctorat ales, evaluat cu note fracţionate
de la 10 la 1. Pe site-ul A.S.E. s-au publicat, cu titlu de exerciţiu, teste grilă on-line la probele de concurs, accesibile oricărei persoane conectate la Internet - http://www.online.ase.ro/.

Marketingul universitar promovează informaţii reale şi corecte, prin intermediul Biroului de Marketing şi Comunicare (atribuţiile acestui compartiment sunt descrise în „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare” – click ASE-016) care oferă informaţii despre: facultăţile şi programele de studii ale A.S.E., procesul de învăţământ organizat pe sistemul de credite transferabile, învăţământul la distanţă organizat de A.S.E. şi centrele teritoriale, admiterea la ciclul I - licenţă, ciclul II - masterat, ciclul III - doctorat, oferta educaţională completă (anul I licenţă cu frecvenţă şi distanţă, studii de masterat, cursuri postuniversitare, doctorat). Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, A.S.E. pune la dispoziţia acestora, anual, Oferta educaţională completă - programele de studii universitare de licenţă, masterat şi postuniversitare organizate la nivelul tuturor facultăţilor, Descriptorii calificărilor universitare obţinute la absolvirea unui program de studii de licenţă în A.S.E. click ASE-004 şi publicaţii şi casete video despre carieră.

A.S.E. îşi prezintă oferta educaţională prin publicarea de broşuri, pliante şi postere, diseminate la târguri educaţionale, la întâlniri organizate cu liceenii, la întâlniri cu potenţialii studenţi din străinătate (China, Iordania, Brazilia, Argentina, Franţa etc.), în mass-media naţională şi locală. A.S.E. dezvoltă permanent relaţii de colaborare cu alte universităţi din străinătate, în anul universitar 2012-2013 existând 116 acorduri bilaterale ERASMUS şi asimilate – click ASE-126, ASE-127. În Senatul din 6 august 2012 a fost aprobată „Metodologia de recunoaştere academică a perioadelor de studii” care stabileste criterii generale de recunoaştere şi echivalare a perioadelor de studii efectuate de studenţii aflaţi în mobilitate academică în străinătate şi îmbunătăţirea, simplificarea şi creşterea transpatenţei procedurilor de înscriere la reluarea studiilor la universităţile acreditate din România a cetăţenilor români, comunitari sau din state terţe care au stagii parţiale de studii efectuate în afara graniţelor tării-click ASE-128.

 

Criteriul B.2 – Rezultatele învăţării

 

S.B.2.1. Valorificarea calificării universitare obţinute

 

1. Valorificarea prin capacitatea de a se angaja pe piaţa muncii

            În A.S.E. există o preocupare permanentă pentru structurarea programelor de studii, în acest sens asigurându-se o pregătire cât mai apropiată de cerinţele impuse de accesul pe piaţa forţei de muncă. Competenţele dobândite la absolvirea unui program de studii, permit  găsirea cu uşurinţă a unui loc de muncă.

La nivelul ASE, a fost realizată o anchetă on-line privind absorbţia pe piaţa muncii în rândul a 690 absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă. Dintre respondenţi, 93% au absolvit  în 2012. Principalele concluzii ale anchetei referitoare la absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii sunt:

-   circa 92% din absolvenţii programelor de studii universitare de licenţă lucrează, îşi continuă studiile sau desfăşoară cele două activităţi simultan;

-   timpul necesar ca absolvenţii să îşi găseasacă de lucru este relativ mic, 1/3 din absolvenţi îşi găsesc de lucru în mai puţin de 3 luni de la absolvire, iar 1/2 îşi găsesc de lucru în mai puţin de 6 luni;

-   51% dintre absolvenţi lucrează în domeniul studiilor absolvite sau în domenii conexe;

-   1/2 dintre absolvenţi apreciază ca utile şi foarte utile competenţele obţinute în timpul studiilor universitare.

Se poate aprecia că, atât piaţa muncii, cât şi absolvenţii studiilor de licenţă apreciază pozitiv activitatea din ASE, 1/2  dintre absolvenţi ar urma aceeaşi facultate şi peste 60% ar recomanda unui prieten/coleg să studieze în ASE.

Ancheta a fost efectuată în vederea întocmirii „Raportului anual al Rectorului privind starea universităţii”, pentru perioada 5 martie 2012-15 martie 2013, indicatorul IP 1.4. ”Inserţia pe piaţa muncii”, pct. c) Anchetă în rândul absolvenţilor privind statutul pe piaţa munciiclick ASE-034.

 

Criteriul B.3 – Activitatea de cercetare ştiinţifică

 

S.B.3.1. Programe de cercetare

 

1. Programarea cercetării

 

A.S.E. dispune de „Strategia de dezvoltare 2007-2014” – click ASE-113, „Strategia de dezvoltare a A.S.E., pentru perioada 2008-2012, cu extensii până în 2014 (pe termen mediu)” – click ASE-114 şi „Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2011-2020” – click ASE-115, care se referă la obiectivele, proiectele şi rezultatele aşteptate ale cercetării, precum şi la resursele de realizare. Strategiile sunt aprobate de Senat, odată cu specificarea practicilor de obţinere şi de alocare a resurselor de realizare şi a modalităţilor de valorificare. Interesele de cercetare sunt predominant instituţionale.

La nivelul A.S.E., în baza „Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice” – click ASE-095 şi a „Regulamentului de organizare şi funcţionare” –
click ASE-016, funcţionează Direcţia Managementul Cercetării şi Inovării care coordonează întreaga activitate de cercetare ştiinţifică şi oferă logistică şi consultanţă pentru a stimula implicarea în programe de cercetare şi colaborarea specialiştilor din diferite domenii - http://www.dce.ase.ro.

Proiectele de cercetare ştiinţifică desfăşurate de cadrele didactice din A.S.E. sunt relevante atât la nivel naţional, cât şi internaţional – click ASE-098 şi click ASE-099. Semestrial şi anual apare Buletinul Informativ în care sunt prezentate planurile de cercetare din A.S.E., atât de la nivelul departamentelor, cât şi de la nivelul centrelor de cercetare, precum şi un raport al activităţii de cercetare desfăşurat în etapa anterioară - http://www.dce.ase.ro/.

 

 

 

 

2. Realizarea cercetării

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul A.S.E. în baza „Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice” – click ASE-095 şi a procedurii „Avizarea lucrărilor de cercetare” – click ASE-103, dispune de resurse financiare, logistice şi umane suficiente pentru a realiza obiectivele propuse – click ASE-109.

Şcoala doctorală din cadrul A.S.E. dispune în anul I de un Program de cercetare propriu, în care tinerii cercetători realizează proiecte individuale, pe care le susţin oral şi care sunt evaluate de comisii de specialitate. Punctajul obţinut la evaluarea propunerilor de programe de cercetare reprezintă o condiţie de promovare în anul II.

Întreaga activitate de cercetare ştiinţifică se caracterizează printr-un nivel deosebit de ridicat al standardelor la care se desfăşoară, nu numai din punct de vedere organizatoric, al derulării propriu-zise a contractelor de cercetare, ci şi al seriozităţii avizării interne a rezultatelor, în baza procedurii „Avizarea lucrărilor de cercetare”click ASE-103. Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică fac obiectul unor dezbateri interne şi internaţionale în cadrul meselor rotunde, conferinţelor şi seminariilor organizate periodic în A.S.E. - click ASE-110 şi click ASE-111.

 

3. Valorificarea cercetării

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice sunt valorificate atât prin publicaţii pentru scopuri didactice, cât şi prin publicaţii ştiinţifice în reviste de specialitate sau edituri din ţară, recunoscute de CNCS sau din străinătate, comunicări ştiinţifice prezentate la sesiuni, simpozioane, seminarii etc. din ţară şi/sau străinătate, transfer tehnologic prin centre de cercetare, contracte, expertiză, consultanţă etc., pe bază de contracte sau convenţii încheiate cu parteneri din ţară şi/sau din străinătate, cu evaluare atestată de către comisii de specialitate –
click ASE-104, click ASE-105, click ASE-106, click ASE-107.

Fiecare cadru didactic din A.S.E. are anual cel puţin o publicaţie sau o realizare didactică sau ştiinţifică publicată în reviste naţionale sau internaţionale de prestigiu, cotate în baze de date ştiinţifice, activitate care reprezintă şi unul dintre criteriile de evaluare periodică a calităţii activităţii desfăşurate în cadrul A.S.E..

A.S.E. participă prin mass-media la diseminarea rezultatelor cercetării. Anual, la Conferinţa Naţională a CNCSIS, la expoziţia la care participă editurile din ţară, Editura A.S.E. îşi prezintă publicaţiile semnificative, în special cele care conţin rezultatele cercetării ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor desfăşurate în A.S.E. pe bază de contracte câştigate prin competiţie sau încheiate cu mediul de afaceri sunt prezentate în „Raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în A.S.E” şi în „Sumarul Buletinului Informativ” click ASE-116 şi click ASE-130.

 

 

 

Criteriul B.4 – Activitatea financiară a organizaţiei

 

S.B.4.1. Buget si contabilitate

 

1. Bugetul de venituri şi cheltuieli

A.S.E. dispune de un buget anual de venituri şi cheltuieli – click ASE-073, aprobat de Senatul A.S.E. în anul calendaristic anterior, care este respectat cu rigurozitate – click ASE-075.

Veniturile anuale au scăzut, în medie, cu 2,75%, în 2012 faţă de 2011. Analizând structura veniturilor pe 2012, se constată că ponderea veniturilor din activitatea de bază în total venituri a fost de 57,35%. Finanţarea de bază înregistrează o creştere de 7,91% faţă de 201l. Contractul instituţional renegociat, încheiat între M.E.N. şi ASE, prevede o finanţare de bază în sumă de 41.558.692 lei care a fost încasată până la sfârşitul anului.

Ponderea veniturilor din alocaţiile bugetare este de 15,46% din care pentru proiecte de investiţii 6,05 %. Se remarcă o creştere, în ultimul an, a veniturilor pentru finanţarea proiectelor de investiţii, ca urmare a achiziţiei clădirii din Piaţa Romană nr. 7. Ponderea veniturilor activităţii de cercetare în total venituri este de 3,91%. Veniturile din această activitate au înregistrat o scădere faţă de anul precedent cu 65,68%. Se observă o creştere, în ultimul an, a veniturilor proprii din activitatea căminelor şi cantinelor cu 0,57%. Veniturile încasate din finanţarea externă nerambursabilă, reprezentând cereri de rambursare depuse, s-au situat la un nivel valoric de 36.255.570 lei. La nivelul exerciţiului încheiat ponderea în total venituri a veniturilor provenind din finanţare nerambursabilă reprezintă 19,95%.

Structura cheltuielilor este făcută publică pe site-ul A.S.E., prin intermediul
documentelor financiar-contabile. Comparativ cu anul 2011, cheltuielile cu salariile au înregistrat
o diminuare de 7,11%.

Taxele şcolare sunt calculate la nivelul A.S.E. în concordanţă cu costurile medii de şcolarizare pe anul universitar din învăţământul public finanţat de la buget pentru domeniile fundamentale Ştiinţe economice şi Ştiinţe administrative, domeniile de licenţă, masterat şi doctorat similare – click ASE-081, click ASE-082 şi sunt aduse la cunoştinţa studenţilor prin diferite mijloace de comunicare: afişare la secretariate, casierii şi pe site-ul A.S.E. - http://www.ase.ro/site/despre/ management/taxe_tarife.asp, putând fi achitate prin transfer bancar pe bază de card emis special pentru astfel de operaţiuni de una dintre băncile agreate de A.S.E., numerar la caseriile A.S.E. şi la toate ghişeele BRD, internet banking BRD şi prin ordin de plată în cont deschis la BRD agenţia A.S.E.

Posibilităţile de asistenţă financiară a studenţilor din partea A.S.E. sunt prevăzute în „Metodologie privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă în anul universitar 2012-2013”click ASE-083, care este publicată şi pe site-ul A.S.E., modul de utilizare a taxelor fiind public pe site-ul A.S.E., prin intermediul „Raportului cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ”, la finele fiecărui an calendaristic – click ASE-075.

Spaţiile de învăţământ în care se desfăşoară activitatea didactică, de cercetare şi administrativă din cadrul A.S.E. se află în integralitatea lor în proprietatea universităţii.

2. Contabilitate

A.S.E. are organizată o contabilitate proprie, atestată de registrul de inventar, bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi întocmeşte periodic rapoarte de gestiune – click ASE-075, click ASE-079 şi click ASE-080.

Întreaga activitate financiar-contabilă a universităţii este informatizată şi perfect transparentă, documentele contabile ale A.S.E., din care rezultă veniturile încasate şi destinaţia lor, caracterul non-profit al universităţii şi efectuarea cheltuielilor, care se realizează în concordanţă cu legislaţia în vigoare sunt publice, fiind publicate pe site-ul oficial al A.S.E. - http://www.economic.ase.ro/rapoarte.

3. Auditare şi răspundere publică

Activitatea Biroului Audit Intern se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile Legii
nr. 672/2002 privind auditul intern, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările şi completările ulterioare, ale Normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit intern în cadrul structurilor din cadrul MEC, ale OUG nr. 37/29.01.2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern. Conducerea Biroului Audit Intern este asigurată de un şef birou, care se subordonează Rectorului A.S.E..

Biroul Audit Intern elaborează proiectul planului anual de audit intern –
click ASE-129, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi de control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate. Rezultatele auditului administrativ se concretizează într-un „Raport anual privind activitatea de audit intern” – click ASE-120. Bilanţul contabil, contul de execuţie bugetară şi rezultatele auditului intern sunt făcute publice în urma aprobării de către Senatul universităţii.

 

 

Domeniul C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 

Criteriul C.1 – Strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii

 

S.C.1.1. Structuri şi politici pentru asigurarea calităţii

 

1. Organizarea sistemului de asigurare a calităţii

 

La nivelul Senatului universitar al A.S.E. funcţionează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, care coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, elaborează anual „Raportul de autoevaluare a asigurării calităţii academice din A.S.E., formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei şi promovează cultura calităţii în cadrul întregii activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică desfăşurate în A.S.E..

La nivelul fiecărei facultăţi din cadrul A.S.E. au fost constituite comisii pentru evaluarea şi asigurarea calităţii – click ASE-131, care colaborează şi conlucrează în mod integrat cu Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul A.S.E.. Activitatea comisiilor este asistată logistic de către Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern. Atribuţiile acestor comisii, precum şi organizarea şi funcţionarea acestora sunt reglementate de OUG 75/2005 şi Legea 87/2006. În anul universitar 2012-2013 activitatea Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii s-a materializat prin elaborarea „Raportului de autoevaluare a calităţii academice din A.S.E.”, transmis la ARACIS  și MEN în martie 2013;

În A.S.E. funcţionează Serviciul Managementul Calităţii şi Control intern care coordonează şi asigură suportul logistic necesar desfăşurarea activităţilor curente determinate de managementul şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul ASE click ASE-021bis.

În vederea aplicării prevederilor legale privind standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor proprii de control al A.S.E., în Consiliul de Administraţie din 16.10.2012 a fost aprobat „Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti” - click ASE-133. Controlul intern/ managerial este integrat în sistemul de management al fiecărei componente a A.S.E., intră în grija personalului de la toate nivelurile şi oferă o asigurare rezonabilă a atingerii obiectivelor, începând cu cele individuale şi terminând cu cele generale. Programul are ca scop implementarea şi dezvoltarea standardelor de control intern/managerial în A.S.E şi elaborarea procedurilor formalizate pentre activităţile desfăşurate.

 

2. Politici şi strategii pentru asigurarea calităţii

Asigurarea calităţii procesului de învăţământ este o premisă a succesului. În acest sens, A.S.E. s-a orientat către introducerea unui sistem de evaluare a procesului de învăţământ şi către modificarea raportului de timp alocat pentru învăţământ şi învăţare.

Sistemul de asigurare a calităţii serviciilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică adoptat de A.S.E. are ca scop: asigurarea unei mai bune corelări a serviciilor de educaţie şi cercetare cu cerinţele clienţilor şi ale altor părţi interesate; îmbunătăţirea permanentă a calităţii serviciilor didactice şi de cercetare ştiinţifică oferite de A.S.E.; dezvoltarea unei culturi a calităţii în cadrul A.S.E. şi asigurarea unei protecţii reale a intereselor clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de către universitate; de a aduce mai multă claritate în ceea ce priveşte responsabilităţile membrilor comunităţii A.S.E. în ceea ce priveşte asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică; asigurarea transparenţei necesare în ceea ce priveşte modul de utilizare a resurselor financiare alocate de la buget şi a celor private, pentru realizarea obiectivelor privind serviciile educaţionale şi de cercetare ştiinţifică; facilitarea recunoaşterii reciproce la nivel european a certificatelor, diplomelor şi titlurilor universitare.

 

Criteriul C.2 – Proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate

 

S.C.2.1. Aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii şi diplomelor ce corespund calificărilor

1. Existenţa şi aplicarea regulamentului privitor la iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a programelor de studii

 

Iniţierea, monitorizarea şi evaluarea periodică a planurilor de învăţământ şi a fişelor disciplinelor sunt efectuate conform Procedurii operaţională a sistemului de control intern/managerial PO-146 „Procedura de iniţiere, monitorizare şi revizuire periodică a planurilor de învăţământ, grilelor de competenţă şi fişelor de disciplinăclick ASE-134. Procedura stabileşte principiile, metodele şi criteriile în baza cărora se iniţiază elaborarea, aprobarea, monitorizarea şi revizuirea periodică a planurilor de învăţământ, a grilelor de competenţă şi a fişelor de disciplină în A.S.E., indiferent de forma de învăţământ (cu frecvenţă sau la distanţă, finanţat de la buget sau cu taxă) şi indiferent de nivelul serviciului educaţional (licenţă, masterat, postuniversitar), în vederea asigurării calităţii educaţiei, a satisfacerii aşteptărilor beneficiarilor şi a standardelor de calitate din învăţământul superior. Prin aplicarea procedurii se urmăreşte: asigurarea sistemului de competenţe necesare unui economist, indiferent de specializare, asigurarea compatibilităţii structurii curriculare de la A.S.E. cu cele ale unor universităţi europene de prestigiu, ca element important pentru recunoaşterea diplomelor A.S.E. în ţările Uniunii Europene; corelarea planurilor de învăţământ ale facultăţilor din A.S.E.; îmbunătăţirea corelării planurilor de învăţământ cu fişele disciplinelor curriculare şi evitarea suprapunerilor tematice redundante (cu excepţia cazurilor în care sunt dezvoltate şi aprofundate cunoştinţele din amonte pe flux educaţional, cu scopul dezvoltării şi aprofundării domeniului de studiu).

Definirea conţinutului programelor de licenţă, masterat se face prin planuri de învăţământ (curricula), adoptate de către consiliile facultăţilor,  pentru un ciclu complet de pregătire, avizate de Consiliul de administraţie şi aprobate de Senatul ASE.

Fiecare program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă dispune de un plan de învăţământ elaborat de departamentul care oferă cursul, este avizat de Consiliul facultăţii, care gestionează programul şi de Consilul de Administraţie al A.S.E. şi aprobat de Senatul A.S.E.

Anual, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de A.S.E. întocmeşte un „Raport de autoevaluare a asigurării calităţii academice”. Acest raport este adus la cunoştinţa clienţilor şi celorlalte părţi interesate, prin afişare sau prin publicare şi este pus la dispoziţia organismelor abilitate pentru evaluarea externă a calităţii serviciilor de educaţie şi cercetare ştiinţifică. Pe baza acestui raport, se elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii serviciilor.

 

2. Corespondenţa dintre diplome şi calificări

Structura programelor de studii de licenţă, masterat şi doctorat este ţinând cont de:Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08” – click D-15, „Acordul tripartit privind Cadrul Naţional al calificărilor” – click D-12, „Recomandarea Parlamentului european şi a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii” – click D-16 şi „Cadrul european al calificărilor” – click D-17.

Fiecare plan de învăţământ este conceput având în vedere rezultatele învăţării, privite ca un set de cunoştinţe, deprinderi şi/sau competenţe pe care o persoană le-a dobândit sau este capabil să le demonstreze după finalizarea procesului de învăţare, cerinţele calificării universitare şi dinamica pieţei forţei de muncă şi are definite competenţele transversale şi profesionale – click ASE-004.

La absolvirea ciclului I de licenţă, absolvenţii dobândesc următoarele competenţe profesionale şi transversale:

-   cunoaşterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului şi ariei de specializare; utilizarea lor adecvată în comunicarea rofesională;

-   utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea unor variate tipuri de concepte, situaţii, procese, proiecte etc. asociate domeniului;

-   aplicarea unor principii de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului, în condiţii de asistenţă calificată;

-   utilzarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare, pentru a aprecia calitatea, meritele şi limitele unor procese, programe, proiecte, concepte, metode şi teorii;

-   elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea unor principii şi metode consacrate în domeniu;

-   executarea responsabilă a sarcinilor profesionale, în condiţii de autonomie restrânsă şi asistenţă calificată;

-   familiarizarea cu rolurile şi activităţile specicifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate;

-   conştientizarea nevoii de formare continuă;

-   utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională.

La absolvirea ciclului II masterat, absolvenţii dobândesc următoarele competenţe profesionale şi transversale:

-   cunoaşterea aprofundată a domeniului analizei afacerilor şi, în cadrul acestuia, a metodelor, tehnicilor şi a celor mai bune practici specifice programului; utilizarea adecvată a conceptelor de bază şi a terminologiei specifice în comunicarea cu alte domenii de specialitate;

-   utilizarea ansamblului de metode şi tehnici de analiză a afacerilor pentru înţelegerea, explicarea şi interpretarea unor stări şi situaţii noi, în contextul funcţionării reale a întreprinderilor şi mediilor de afaceri;

-   utilizarea integrală a aparatului conceptual, sistemic şi metodologic, în condiţii de incertitudine şi risc, pentru a rezolva probleme de analiză a afacerilor şi de măsurare a performaţelor întreprinderilor;

-   utilizarea corectă şi eficientă de criterii şi metode de analiză a afacerilor pentru a formula judecăţi de valoare şi a fundamenta decizii manageriale la nivel de întreprindere;

-   elaborarea de analize de afaceri pertinente şi cuprinzătoare, utilizând inovativ şi intensiv un spectru variat de metode cantitative şi calitative specifice analizei afacerilor şi controlului performanţelor întreprinderii;

-   executarea  unor sarcini profesionale complexe, în condiţii de autonomie şi de independenţă profesională;

-   asumarea de roluri/funcţii de analiză a activităţii la nivelul subsistemelor şi sistemelor de întreprindere;

-   autocontrolul procesului şi nevoilor de formare, evaluarea reflexivă a propriei activităţi profesionale.

Programul Şcolii doctorale A.S.E. asigură absolvenţilor cunoştinţele de specialitate necesare pentru a analiza critic, evalua şi sintetiza cele mai noi, complexe şi avansate idei în domeniu. Absolvenţii devin capabili să extindă sau să redefinească cunoştinţele şi/sau practica profesională existente în cadrul domeniului respectiv sau la interfaţa cu alte domenii, să cerceteze, să conceapă, să proiecteze, să implementeze şi să adapteze proiecte care conduc la noi cunoştinţe şi soluţii procedurale – click ASE-025.

În urma absolvirii Şcolii doctorale în A.S.E., doctorii în Ştiinţe economice sau în Ştiinţe juridice obţin următoarele competenţe transversale şi profesionale:

-   cunoştinţe avansate în domeniu;

-   capacitatea de identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare;

-   stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;

-   cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;

-   stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;

-   abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor ştiinţifice;

-   abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice;

-   înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul respectiv

-   competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;

-   competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională;

-   utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;

-   abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă;

-   cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;

-   calităţi de conducere;

-   cunoştinţe privind managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de creare de locuri de muncă pentru alţii;

-   cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului;

-   cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală;

-   capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social

            Standardul rezultatelor învăţării în A.S.E. este confirmat prin finalizarea cu succes a studiilor, realizată prin examen, care constă în prezentarea lucrării şi evaluarea cunoştinţelor teoretice şi aplicative specifice tematicii abordate. Diplomele emise de A.S.E. sunt elaborate în funcţie de calificarea universitară obţinută prin parcurgerea programului de studii respectiv, la care se anexează şi suplimentele la diplomă, care conţin elemente privind competenţele asigurate de programul de studii respectiv. Înalta calificare a absolvenţilor A.S.E., indiferent de programul de studii urmat, este atestată de recunoaşterea pe piaţa muncii a valorii rezultatelor învăţării.

 

Criteriul C3 – Proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării

 

S.C.3.1. Evaluarea studenţilor

 

1. Universitatea are un regulament privind examinarea şi notarea studenţilor care este aplicat în mod riguros şi consecvent

În A.S.E. evaluarea studenţilor este reglementată prin regulamente interne proprii. Astfel, studenţii ciclului de studii universitare de licenţă sunt evaluaţi în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind activitatea didactică pentru programele de licenţă, Capitolul VII – Evaluarea cunoştinţelor” – click ASE-022. La începutul fiecărui semestru al anului universitar, Consiliile facultăţilor stabilesc comisii unice de evaluare a cunoştinţelor, pe fiecare disciplină. Comisiile stabilite precizează criterii unice de evaluare pe discipline. Din comisia de evaluare la o disciplină pot face parte şi cadrele didactice care au desfăşurat activităţi de curs, seminar, laborator etc. O comisie este formată dintr-un preşedinte şi cel puţin un membru. Evaluarea cunoştinţelor prin probă scrisă se face, de regulă, prin teză cu colţ securizat, în aceeaşi zi cu toţi studenţii unei serii sau an de studii, în prezenţa comisiei de evaluare şi a altor cadre didactice supraveghetoare. Evaluarea cunoştinţelor prin probă orală se face pe baza biletului de examen, extras de student din totalul biletelor întocmite, semnate de preşedintele comisiei.

Studenții sunt informați permanent cu privire la derularea activității didactice, prin intermediul paginii personale de pe site-ul ASE.

Evaluarea studenţilor de la programele de masterat are loc în conformitate cu prevederile „Regulamentului privind activitatea didactică pentru programele de masterat Capitolul VII - Evaluarea cunoştinţelor” – click ASE-023. Studenţii au dreptul să se prezinte la evaluarea finală a unei discipline numai dacă s-au achitat de toate obligaţiile profesionale - proiecte, lucrări practice, referate, monografii - prevăzute în planul de învăţământ şi fişa disciplinei de la disciplina respectivă. Evaluarea cunoştinţelor la programele cu frecvenţă se face în zilele şi sălile stabilite, în prezenţa cadrului didactic care a predat disciplina respectivă şi a cadrului didactic care a condus seminariile şi lucrările practice. La iniţiativa Consiliului facultăţii, în cazuri de excepţie, evaluarea se face de către o comisie desemnată de acesta, la propunerea departamentului care gestionează disciplina. Evaluarea cunoştinţelor la programele ID se desfăşoară clasic, sub supraveghere. Modalitatea de susţinere a examenelor (scris sau/şi oral) se stabileşte pentru fiecare disciplină de Consiliul facultăţii, la începutul anului universitar, de regulă, la propunerea directorului de program.

 Evaluarea studenţilor doctoranzi este centrată pe valorificarea rezultatelor activităţii de cercetare, respectiv publicaţii, participarea la conferinţe, în concordanţa cu calitatea acestora, estimată prin integrarea publicaţiilor în fluxul informaţional, citări, premii etc.. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate este un instrument suport de îmbunătăţire a cunoştinţelor studentului şi îi serveşte acestuia pentru desfăşurarea în bune condiţii a programului de cercetare ştiinţifică şi pentru dobândirea de competenţe avansate specifice ciclului de studii universitare de doctorat. Programul individual de cercetare ştiinţifică are ca obiectiv principal elaborarea tezei de doctorat şi formarea competenţelor incluse în fişa calificării doctorale din RNCIS – click ASE-025.

Toate regulamentele de mai sus sunt aduse la cunoştinţa părţilor interesate prin publicarea lor pe site-ul A.S.E. Fiecare curs, indiferent de programul de studii din cadrul A.S.E., este astfel proiectat încât să îmbine transferul de cunoştinţe, învăţarea şi examinarea studenţilor/cursanţilor.

 

Criteriul C.4 – Proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral

 

S.C.4.1. Calitatea personalului didactic si de cercetare

 

1. Raportul dintre numărul de cadre didactice şi studenţi

Organigrama privind structura de învăţământ şi de cercetare la nivelul A.S.E. este concepută astfel încât raportul dintre numărul de posturi didactice şi numărul de studenţi să se situeze la un nivel optim, pentru toate programele de studii.

Statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare se întocmesc anual, iar funcţiile didactice şi numărul posturilor se stabilesc ţinându-se seama de planurile de învăţământ şi de formaţiile de studiu. Normele didactice şi de cercetare se cuantifică în ore convenţionale şi se stabilesc conform „Metodologiei privind întocmirea statelor de funcţii şi de personal didactic din A.S.E. pentru anul universitar 2012-2013”– click ASE-045.

 

 

 

2. Evaluarea colegială

Evaluarea din partea colegilor (peer review) este organizată cel puţin o dată la 5 ani şi se efectuează conform Procedurii operaţionale SCMI - PO 83 – „Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic”click ASE-042. Evaluarea colegială este o componentă esenţială a evaluării periodice a cadrelor didactice, fiind periodică şi obligatorie. Aprecierea din partea colegilor (peer review) se poate face prin şedinţe de departament sau prin chestionare – click ASE-135. Prin informaţiile culese în cadrul aprecierii colegiale se urmăresc, cu precădere, aspectele deontologiei profesionale şi calităţile personale în raport cu membrii colectivului.

Criteriul 3 de evaluare – Prestigiul profesional şi ştiinţific pe plan naţional şi/sau internaţional şi/sau Implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii academice – se concretizează într-o „Fişă de evaluare”click ASE-136 care cuprinde informaţii şi aprecieri din următoarele surse: autoevaluarea activităţii didactice, evaluarea din partea colegilor (peer review) şi evaluarea din partea directorului de departament. Pentru criteriul 3 se acordă calificativele foarte bine, bine şi nesatisfăcător. Obţinerea calificativului foarte bine sau bine înseamnă îndeplinirea criteriului.

 

3. Evaluarea personalului didactic de către studenţi

Există obligativitatea evaluării periodice a cadrelor didactice de către studenţi, drept componentă importantă în formarea unei opinii corecte despre performanţa profesională şi morală a fiecărui cadru didactic. Evaluarea se realizează prin intermediul unui chestionar – click ASE-137 care este distribuit studenţilor, în ultimele două săptămâni până la finalizarea cursului/seminarului, de către o persoană neutră (personal didactic şi de cercetare, ofiţerul de relaţii cu publicul, secretariat sau prodecanul responsabil cu educaţia şi formarea continuă). În urma prelucrării chestionarelor (minimum 25), conducerea facultăţii la care candidatul desfăşoară cea mai mare parte a activităţii didactice elaborează un document în care se prezintă aprecierea activităţii didactice de către studenţi. Concluziile evaluării din partea studenţilor sunt parte integrantă a „Raportului de evaluare”click ASE-138. Rezultatele desprinse din analiza chestionarelor sunt prezentate membrilor departamentului şi analizate în Consiliile profesorale ale facultăţilor.

 

4. Evaluarea de către managementul universităţii

Anual fiecare cadru didatic raportează directorului de departament realizările în domeniul ştiinţific. Criteriul 1 de evaluare periodică a calităţii personalului didactic – Rezultatele cercetării ştiinţifice – presupune şi elaborarea de către fiecare membru al comunităţii academice din A.S.E., care se supune procesului de evaluare, a unei „Fişe de verificare a îndeplinirii standardelor minimale” pentru funcţia didactică pe care o ocupă – click ASE-139, acesta fiind piesă obligatorie la dosarul de evaluare a cadrului didactic respectiv.

            Fiecare cadru didactic este evaluat de directorul departament şi de membrii consiliului departamentului conform Fişei de evaluare - Raportului de sinteză privind evaluarea prestigiului profesional şi ştiinţific pe plan naţional şi/sau internaţional şi/sau Implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii academice în conformitate cu Criteriul 3, ce cuprinde informaţiile şi aprecierile provenite din toate sursele: autoevaluarea activităţii didactice, evaluarea din partea colegilor (peer review) şi evaluarea din partea directorul departamentului.

În faza a doua, dosarul este evaluat de Comisia de evaluare a facultăţii, condusă, de regulă, de decan şi compusă din prodecani, fiind întocmit „Raportul de evaluare/ Fişa de evaluare periodică a calităţii personalului didactic” – click ASE-138. Rezultatele procesului de evaluare a cadrelor didactice se prezintă şi se analizează în Consiliul de Administraţie A.S.E. click ASE-029. Rezultatul evaluării se concretizează în eliberarea unui Certificat de evaluare care cuprinde: perioada evaluării, criteriile de evaluare, calificativul obţinut – click ASE-140. Promovarea, salarizarea şi acordarea de premii, distincţii, gradaţii de merit personalului didactic depind de rezultatul evaluării.

În cadrul Direcţiei Resurse Umane din A.S.E. există Biroul de Evaluare Academică, ale cărui principale atribuţii sunt descrise în „Regulamentul de organizare şi funcţionare”click ASE-016. După evaluarea de către Comisia de evaluare a departamentului şi Comisia de evaluare a facultăţii, dosarele de evaluare ale cadrelor didactice se depun la Biroul de Evaluare Academică, unde este finalizat procesul de evaluare, sunt centralizate rezultatele (avizate ulterior în Consiliul de Administraţie) şi gestionată baza de date corespunzătoare acestui proces.

 

Criteriul C.5 – Accesibilitatea resurselor adecvate învăţării

 

S.C.5.1. Resurse de învăţare şi servicii studenţeşti

 

1. Disponibilitatea resurselor de învăţare

A.S.E. asigură în mod gratuit, prin intermediul bibliotecilor sale, atât în format clasic, cât şi electronic, resursele de învăţare (manuale, tratate, referinţe bibliografice, antologii etc.) pentru fiecare program de studii organizat, indiferent de nivel (licenţă, masterat, doctorat). Biblioteca A.S.E. dispune, pe lângă accesul electronic, de un număr corespunzător de volume din ţară şi străinătate şi de abonamente la principalele reviste de specialitate din ţară şi străinătate pentru fiecare disciplină care defineşte un program de studii - http://www.biblioteca.ase.ro/catalog.

Biblioteca A.S.E., dotată cu opt săli de lectură şi două servicii de împrumut, dispune de un fond de carte propriu, corespunzător domeniului economic şi de o reţea de calculatoare conectate la Internet. Biblioteca şi librăria A.S.E. asigură un număr suficient de publicaţii şi periodice româneşti şi străine, corespunzător misiunii asumate la nivelul întregii universităţi şi al programelor sale de studii – click ASE-066 şi click ASE-067. Întregul fond de carte şi de alte publicaţii prin abonamente de care dispun bibliotecile din A.S.E. sunt descrise în secțiunea Baza materială a prezentului raport.

           

2. Servicii studenţeşti

A.S.E. asigură beneficiarilor săi o serie de servicii sociale, culturale şi sportive: cazare, cantină, bază sportivă, servicii de consiliere etc. În cadrul A.S.E. funcţionează Direcţia Socială care este o structură administrativă coordonată de prorectorul responsabil cu patrimoniul, activitatea administrativă, socială şi relaţiile cu studenţii. Direcţia Socială este concepută pentru rezolvarea problemelor sociale ale studenţilor şi gestionarea altor activităţi specifice în cadrul A.S.E., având, în principal, următoarele atribuţii: asigurarea spaţiilor de cazare în cămine, întreţinerea şi repararea acestora; asigurarea servirii hranei pentru studenţi şi angajaţi A.S.E. la cele două cantine, în condiţii igienico–sanitare corespunzătoare normelor DSPMB şi la preţuri accesibile; asigurarea distribuirii în condiţii corespunzătoare a burselor studenţilor şi decontării abonamentelor RATB; asigurarea spaţiilor de cazare pentru cadrele didactice tinere şi delegaţii din străinătate sosiţi de la universităţi ce au colaborări cu A.S.E.;      elaborarea normelor proprii de consumuri specifice ale materialelor de curăţenie pentru cămine-cantine; elaborarea şi propunerea Consiliului de Administraţie a documentaţiei cu tarifele de cazare în căminele studenţeşti în funcţie de cheltuielile previzionate şi a subvenţiei repartizate de Ministerul Educaţiei Naţionale; urmărirea stingerii debitelor studenţilor şi înaintarea de propuneri către Consiliului de Administraţie privind modalitatea recuperării acestora; elaborarea documentaţiei cu propunerile de lucrări de reparaţii pentru vară în cămine-cantine cu forţe proprii sau cu terţi; asigurarea, conform reglementărilor în vigoare, acordării facilităţilor de transport.

Problemele sociale ale studenţilor sunt atent monitorizate de prorectorul responsabil cu patrimoniul, activitatea administrativă, socială şi relaţiile cu studenţii, care coordonează, printre altele, şi următoarele domenii: problemele sociale ale studenţilor; problemele sociale ale angajaţilor; relaţiile cu organizaţiile studenţeşti; relaţiile cu sindicatele angajaţilor; gestiunea căminelor, cantinelor şi bufetelor.

În anul universitar 2012-2013 A.S.E. a dispus, în cadrul celor 16 cămine, de o capacitate de cazare de 1657 camere, cu un total de 5.558 locuri de cazare, dintre care 5.030 locuri pentru studenţi şi 528 locuri ocupate de cadre didactice şi personal administrativ. Gradul de satisfacere a cererii înregistrate în rândul studenţilor a fost de 50,55%, în scădere faţă de anul precedent când acest indicator a fost de 65,08% – click ASE-060. Cazarea studenţilor în cămine se face în limita locurilor repartizate fiecărei facultăţi, în funcţie de ponderea numărului de studenţi de la învăţământul finanţat de la buget, cu domiciliul stabil în provincie şi medie. Repartizarea locurilor de cazare pe facultăţi şi pe ani de studii se face de către Comisia de cazare care este subordonată Senatului Studenţilor

Pentru a se asigura transparenţa întregului proces de cazare a studenţilor, la începutul fiecărui an universitar, pe site-ul Direcţiei sociale a A.S.E. sunt prezentate Situaţia cererilor pentru cazare şi Situaţia repartizării locurilor de cămin - http://social.ase.ro/. Cazarea studenţilor în A.S.E. este reglementată de „Regulamentul privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor” –
click ASE-028 şi „Metodologia privind cazarea studenţilor în cămine în anul universitar 2012-2013” – click ASE-058.

A.S.E. dispune de două spaţii special amenajate pentru prepararea şi servirea mesei de către studenţi şi cadre didactice: cantina Moxa şi cantina restaurant Cihoschi, în cadrul căreia funcţionează şi Clubul pensionarilor A.S.E.. Cantina studenţilor A.S.E., situată în complexul Moxa, este o construcţie modernă, care dispune de o serie de instalaţii automate. Preţurile practicate, corelate cu subvenţia alocată pe student bugetat, au asigurat creşterea numărului de studenţi care servesc masa la această cantină – click ASE-060.

Sediile Senatului studenţesc, Comisiei de cazare, organizaţiilor studenţeşti din A.S.E. şi Asociaţiei Absolvenţilor ALUMNI A.S.E. sunt situate în Casa Studenţilor Economişti, din strada Frumoasă, nr. 31. Aici se desfăşoară şi activităţi culturale şi sociale studenţeşti prin intermediul unor cluburi.

Baza materială a Departamentului de Educaţie Fizică şi Sport cuprinde spaţii special amenajate, dotate cu aparatură tehnică de specialitate modernă şi instalaţii de amplificare audio.

A.S.E. dispune de programe de stimulare a studenţilor cu performanţe înalte în învăţare şi de recuperare a celor cu dificultăţi în învăţare.

În A.S.E. funcţionează Biroul Programe Comunitare în cadrul Direcţiei Relaţii Internaţionale care îndeplineşte, în domeniul său de activitate, următoarele atribuţii principale: informează şi consiliază potenţialii beneficiari şi promotori de proiecte cu privire la actualele programe comunitare educaţionale şi diseminarea informaţiilor referitoare la noul program integrat de educaţie continuă, întocmeşte şi supune spre aprobarea Senatului A.S.E. regulamentul de organizare a proceselor de selecţie privind programele comunitare; organizează procese de selecţie pentru mobilităţi Erasmus în condiţiile reglementate de Uniunea Europeană, organizează şi monitorizează modul de derulare a mobilităţilor studenţeşti, în baza „Regulamentului privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare” click ASE-141 şi a mobilităţilor personalului didactic şi de cercetare participante la programele comunitare, pe principiile „Cartei Europene a calităţii în mobilitate” - click D-18 şi ale „Cartei A.S.E.” – click ASE-015.

Serviciul de Marketing şi Comunicare din A.S.E. asigură studenţilor servicii de informare şi consiliere a carierei. Atribuţiile acestui compartiment sunt descrise în „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare” – click ASE-016. Serviciul de Marketing şi Comunicare este coordonat de prorectorul cu relaţiile inter-instituţionale şi cu mediul economico-social.

Pentru a veni în sprijinul studenţilor săi, A.S.E., prin intermediul Direcţiei Relaţii cu Mediul Economico-Social, încheie: contracte de parteneriat cu instituţii financiare, organizaţii din domeniul producţiei industriale şi agricole, construcţiilor, comerţului cu bunuri şi servicii; instituţii publice centrale şi locale pentru asigurarea unor baze de practică pentru studenţii de la ciclul de studii universitare de licenţă şi masterat; contracte de sponsorizare obţinute de la parteneri şi mediul de afaceri cu care universitatea are relaţii pentru premierea celor mai buni studenţi care au participat la sesiunea ştiinţifică studenţească; convenţii de practică pentru asigurarea locurilor de practică pentru studenţi; contracte de comodat click ASE-142. Centralizarea informaţiilor legate de practica studenţească este tot în atribuţia Direcţiei Relaţii cu Mediul Economico-Social –
click ASE-143.

 

Criteriul C6 – Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii

 

S.C.6.1. Sisteme de informaţii

 

1. Baze de date şi informaţii

Informatizarea activităţilor este un domeniu aparte, a cărui coordonare este responsabilitatea unuia dintre prorectorii A.S.E.. A.S.E. are un sistem informatic care facilitează colectarea, prelucrarea şi analiza datelor şi informaţiilor relevante pentru evaluarea şi asigurarea instituţională a calităţii. Gestionarea bazelor de date în A.S.E. este realizată de către Direcţia Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii în a cărei componenţă se află Serviciul Informatică şi Serviciul Reţele – click ASE-021.

Bazele de date se regăsesc la nivel de rectorat, facultate (la secretariat), departament, direcţie. Majoritatea proceselor care se desfăşoară în A.S.E. sunt informatizate: admiterea studenţilor, repartizarea locurilor în cămin, contabilitatea instituţiei, salarizarea personalului, gestionarea activităţii de cercetare ştiinţifică, evidenţa studenţilor, situaţiile şcolare, completarea suplimentului la diplomă, acordarea burselor (socială, de studiu, de merit, de performanţă şi de excelenţă), acordarea burselor şi mobilităţilor intracomunitare.

La nivelul Serviciului Managementul Calităţii şi Control Intern din A.S.E. este constituită o bază de date privind toate informaţiile relevante pentru cadrul de asigurare a calităţii procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică din cadrul A.S.E., respectiv informaţii referitoare la capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi sistemul de management al calităţii. Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern urmăreşte tendinţele şi actele normative în domeniul asigurării calităţii emise de European University Association (A.S.E. este membru al E.U.A.) în vederea alinierii cadrului de asigurare a calităţii procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică din A.S.E. la cerinţele de pe plan european..

 

Criteriul C7 – Transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite

 

S.C.7.1. Informaţie publică

 

1. Oferta de informaţii publice

A.S.E. şi toate facultăţile ei oferă informaţii şi date, cantitative si calitative, actuale şi corecte, privind calificările, programele de studii, diplomele, personalul didactic şi de cercetare, facilităţile oferite studenţilor, oferta educaţională, planurile de învăţământ, fişele disciplinelor, baza de cercetare, centrele de cercetare, revistele editate, program secretariat, pagină personală student, date statistice, baza legislativă internă şi naţională, graficul şi calendarul activităţilor, informaţii financiare şi orice alte informaţii de interes pentru public, în general, şi pentru studenţi, în special. Aceste informaţii se găsesc pe site-ul A.S.E. - www.ase.ro, precum şi pe site-ul fiecărei facultăţi şi departament. În fiecare an se elaborează şi se publică metodologii de admitere în care sunt prezentate programele de studii, componenţa dosarului de înscriere, condiţiile de înscriere, statistica rezultatelor admiterii din anii precedenţi, taxele, facilităţile oferite candidaţilor, programul admiterii.

Serviciul de Marketing şi Comunicare din A.S.E. oferă informaţii (direct în cadrul şedinţelor de consiliere individuală, în grup, la sediul biroului, precum şi la distanţă, prin e-mail, telefon sau participând la întâlnirile cu elevii în licee, târguri educaţionale) despre facultăţile A.S.E., procesul de învăţământ organizat pe sistemul de credite transferabile, învăţământul la distanţă organizat în Bucureşti şi în centrele teritoriale, planurile de învăţământ, fişele disciplinelor, campusul universitar, procedurile de înscriere pentru concursul de admitere etc.

Broşura de prezentare în limba engleză a A.S.E este difuzată tuturor universităţilor partenere din străinătate, precum şi unor ambasade ale ţării noastre.

 

Criteriul C 8 - Funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii

 

S.C.8.1. Structura instituţională de asigurare a calităţii educaţiei este conformă prevederilor legale şi îşi desfăşoară activitatea permanent

 

În A.S.E. funcţionează Serviciul Managementul Calităţii şi Control Intern, care coordonează şi asigură suportul logistic necesar desfăşurarea activităţilor curente determinate de managementul şi asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din cadrul ASE. Rectorul este direct responsabil pentru asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică din A.S.E..

Întreaga activitate desfăşurată la nivelul A.S.E. este orientată spre afirmarea învăţământului ca bun public şi satisfacerea încrederii publice. În acest sens, politica de asigurare a calităţii care se aplică în cadrul A.S.E. este corelată în permanenţă cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial În cadrul A.S.E. calitatea serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică este asigurată prin: planificarea activităţilor de prestare a serviciilor educaţionale; monitorizarea proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică; evaluarea internă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică; evaluarea externă a rezultatelor proceselor didactice şi de cercetare ştiinţifică; îmbunătăţirea continuă a serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică oferite de A.S.E.

La nivelul Senatului universitar funcţionează opt comisii – click ASE-144, care stabilesc liniile strategice, coordonează şi analizează problemele curente legate de întreaga activitate din universitate. Una dintre comisii este Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, al cărei rol principal constă în promovarea, la nivelul întregii universităţi, a culturii calităţii. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul A.S.E. elaborează anual „Raportul de autoevaluare a asigurării calităţii academice din A.S.E. Bucureşti”.

Comisii similare au fost organizate la nivelul fiecărei facultăţi –
click ASE-131. Acestea întocmesc anual un raport de autoevaluare a fiecărui program de studii, pe care îl prezintă Consiliului Facultăţii şi îl fac public prin publicare pe site-ul facultăţii

În urma aprobării de către Senatului universitar, „Raportul de autoevaluare a asigurării calităţii academice din A.S.E. Bucureşti” este publicat pe site-ul A.S.E. şi pus la dispoziţia organismelor abilitate, în vederea evaluării externe a calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică ale universităţii. Pe baza acestui raport se elaborează propuneri de îmbunătăţire.

 

 

 

 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Semnătura

1.

Prof. univ. dr. Gabriela Țigu - Prorector

 

2.

Prof. univ. dr. Gabriel Zamfir

 

3.

 Conf. univ. dr. Nicolae Moroianu

 

4.

Lect. univ. dr. Dana Maria Boldeanu

 

5.

Prof. univ. dr. Niculae Mihăiță (Președinte Sindicat) - reprezentant sindicat

 

6.

Bianca Adriana Dumitru (FABBv) - reprezentant studenți

 

7.

Adela Jansen (Director Executiv Resurse Umane, BRD Groupe Societe Generale) - reprezentant angajator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA ANEXELOR LA RAPORTUL DE AUTOEVALUARE

 

D-01

Legea de înfiinţare a  „Academiei de Înalte studii comerciale şi industriale” publicată în Monitorul Oficial nr. 12/13 aprilie 1913;

D-02

Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 525 din 30/07/2012

D-03

O.M.E.C.T.S. nr. 4.945/2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 564 din 09/08/2012

D-04

O.M.E.C.T.S. nr. 4334/2012 din 11/06/2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 11/06/2012.

D-05

O.M.E.C.T.S. nr. 4529/2012 din 29/06/2012 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2012-2013, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 29/06/2012.

D-06

OMEC  nr. 5357/2005 din 31/10/2005 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05/01/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006

D-07

Normă metodologică din 31/10/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 10 din 05/01/2006 privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul universitar 2005-2006

D-08

HG nr. 681/2011 din 29/06/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 551 din 03/08/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

D-09

OMECTS nr. 5703/18.10.2011 privind implementarea Cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 880 din 13/12/2011;

D-10

Raportul Departamentului pentru evaluarea calităţii al ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din A.S.E.;

D-11

Raportul Consiliului ARACIS privind evaluarea externă a calităţii academice din A.S.E.;

D-12

Acordul tripartit privind Cadrul Naţional al calificărilor;

D-13

Anunţuri de scoatere la concurs a posturilor didactice din A.S.E. publicate în Monitorul Oficial 308 din 11 septembrie 2012

D-14

Anunţuri de scoatere la concurs a posturilor didactice din A.S.E. publicate în Monitorul Oficial 454 din 21 decembrie 2012

D-15

HG nr. 1352/23.12.2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 30/12/2010;

D-16

Recomandarea Parlamentului european şi a Consiliului privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii;

D-17

Cadrul european al calificărilor;

D-18

Carta Europeană a calităţii în mobilitate.

D-19

HG 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 371 din 26/05/2011

D-20

HG 36/2013 privind modificarea  Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 88 din 11/02/2013

D-21

Certificatul nr. 12/17.07.2008 „universitate cu grad de încredere ridicat”, eliberat de ARACIS;

D-22

Certificatul nr. 86/25.07.2013 „universitate cu grad de încredere ridicat”, eliberat de ARACIS;

D-23

OMECTS nr. 5262/2011 privind constatarea rezultatelor clasificării universităţilor.

 

 

 

Documente ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti

 

ASE-001

Cifra de şcolarizare aprobată pentru programele de licenţă la forma de învăţământ cu frecvenţă, anul universitar 2012-2013;

ASE-002

Cifra de şcolarizare aprobată pentru programele de licenţă la forma de învăţământ la distanţă (ID), anul universitar 2012-2013;

ASE-003

Competente profesionale si transversale ale programelor de studii universitare de licenţă din cadrul A.S.E.;

ASE-004

Descriptorii calificărilor universitare obţinute la absolvirea unui program de studii universitare de licenţă în A.S.E., anul universitar 2012-2013;

ASE-005

Cifra de şcolarizare propusă pentru programele de masterat profesional, anul universitar 2012-2013;

ASE-006

Cifra de şcolarizare propusă pentru programele de masterat de cercetare, anul universitar 2012-2013;

ASE-007

Cifra de şcolarizare propusă pentru programele de masterat de tip MBA, anul universitar 2012-2013;

ASE-008

Competente profesionale si transversale ale programelor de studii universitare de masterat din cadrul A.S.E.;

ASE-009

Programele de masterat de cercetare organizate în cadrul A.S.E. începând cu anul universitar 2012-2013;

ASE-010

Programele de masterat profesional, organizate în cadrul A.S.E. începând cu anul universitar 2012-2013;

ASE-011

Programele de masterat de tip MBA, organizate în cadrul A.S.E. începând cu anul universitar 2012-2013;

ASE-012

Cifra de şcolarizare propusă pentru  studiile universitare de doctorat, anul universitar 2012-2013;

ASE-013

Regulament privind organizarea, desfăşurarea şi finalizarea cursurilor postuniversitare;

ASE-014

Carta Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

ASE-015

Regulamentul intern;

ASE-016

Regulamentul de organizare şi funcţionare;

ASE-017

Structura de învăţământ şi cercetare din A.S.E. la 06.06.2012;

ASE-018

Structura de învăţământ şi cercetare din A.S.E. la 23.07.2013;

ASE-019

Structura serviciilor tehnico-administrative din A.S.E. la 23.07.2012;

ASE-020

Structura serviciilor tehnico-administrative din A.S.E. la 12.12.2012;

ASE-021

Structura serviciilor tehnico-administrative din A.S.E. la 30.01.2013;

ASE-021 bis

Structura serviciilor tehnico-administrative din A.S.E. la 23.07.2013;

ASE-022

Regulament privind activitatea didactică pentru studiile universitare de licenţă;

ASE-023

Regulament privind activitatea didactică pentru studiile universitare de masterat;

ASE-024

Metodologia privind organizare şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat

ASE-025

Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat;

ASE-026

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de licenţă;

ASE-027

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea practicii de specialitate în cadrul programelor de studii universitare de masterat;

ASE-028

Regulament privind reprezentarea şi activitatea socială a studenţilor; 

ASE-029

Conducerea operativă a A.S.E., mandat 2012-2016;

ASE-030

Domenii, structuri organizatorice în coordonare, programe şi facultăţi îndrumate, inclusiv semnarea diplomelor, de care răspund cadrele de conducere din Consiliul de Administraţie al A.S.E.;

ASE-031

Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului A.S.E. Bucureşti;

ASE-032

OMECTS 3448/05.03.2012 privind confirmarea rectorului A.S.E.;

ASE-033

Contract de management;

ASE-034

Raportul anual al Rectorului Academiei de Studii Economice din Bucureşti privind starea universităţii;

ASE-035

Conducerea operativă a facultăţilor şi departamentelor din A.S.E;-

ASE-036

Situaţia posturilor didactice, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic la 01.10.2012;

ASE-037

Numărul şi structura posturilor didactice la nivelul A.S.E. la 01.10.2012;

ASE-038

Structura de personal didactic, didactic auxiliar şi administrativ, pe domenii şi grupe de vârstă;

ASE-039

Justificarea îndeplinirii cerinţelor legale de ocupare a posturilor de către personalul didactic şi de cercetare al A.S.E. în anul universitar 2012-2013;

ASE-040

Situaţie privind concursurile didactice din anul universitar 2012-2013;

ASE-041

Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante din cadrul A.S.E

ASE-042

Procedura operaţională a SCMI-PO 83 - Evaluarea periodică a calităţii personalului didactic

ASE-043

Metodologia pentru evaluare periodică a calităţii personalului didactic şi de cercetare din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti;

ASE-044

Lista personalului didactic, conform statelor de funcţii ale departamentelor, în anul universitar 2012-2013;

ASE-045

Metodologie privind întocmirea statelor de funcţii ale personalului didactic din cadrul A.S.E. pentru anul universitar 2012-2013;

ASE-046

Justificarea pe an universitar a numărului de norme didactice ale personalului didactic titularizat în cadrul A.S.E., an universitar 2012-2013;

ASE-047

Justificarea pe anul universitar 2012-2013, a numărului de norme didactice ale personalului didactic titularizat, pensionat la limită de vârstă sau din alte motive în cadrul A.S.E.;

ASE-048

Lista cadrelor didactice asociate care desfăşoară activitate în regim de „plata cu ora”, în anul universitar 2012-2013, în A.S.E.;

ASE-049

Lista cadrelor didactice din A.S.E. care au obţinut acordul Senatului A.S.E. pentru a desfăşura activităţi didactice la alte universităţi, în anul universitar 2012-2013;

ASE-050

Lista cadrelor didactice titulare din A.S.E. cu titlul ştiinţific de doctor în anul universitar 2012-2013;

ASE-051

Situaţia conducătorilor de doctorat pentru anul universitar 2012-2013;

ASE-052

Lista cadrelor didactice din A.S.E. care au calitatea de doctoranzi anul I, II şi III ai Şcolii doctorale în anul universitar 2012-2013;

ASE-053

Lista cadrelor didactice din A.S.E. care ocupă posturi de asistent în anul universitar 2012-2013 şi au pregătire pedagogică atestată sau în curs de atestare;

ASE-054

Situaţia acoperirii cu materiale didactice a problematicii disciplinelor predate în cadrul A.S.E.;

ASE-055

Premii naţionale şi internaţionale;

ASE-056

Baza materială A.S.E.;

ASE-057

Centralizatorul spaţiilor pe criterii de folosinţă;

ASE-058

Metodologie privind cazarea studenţilor în cămine în anul universitar 2012-2013;

ASE-059

Metodologie privind cazarea cadrelor didactice şi angajaţilor ASE şi a personalului repartizat de Secretariatul General al MECTS pentru anul universitar 2012-2013;

ASE-060

Analiza activităţii Direcţiei Sociale – ASE în anul universitar 2012-2013;

ASE-061

Detalierea indicatorilor privind spaţiile de învăţământ;

ASE-062

Suprafaţa spaţiilor de învăţământ raportată la numărul de locuri;

ASE-063

Lista laboratoarelor şi a dotărilor acestora din cadrul A.S.E.;

ASE-064

Situaţia activelor fixe – 31.12.2012;

ASE-065

Biblioteca centrală A.S.E. – Structura administrativă;

ASE-066

Catalogul bibliografiilor pe  facultăţi şi discipline – licenţă;

ASE-067

Catalogul bibliografiilor pe facultăţi şi discipline – masterat;

ASE-068

Activitatea editorială în anul universitar 2012-2013;

ASE-069

Premii obţinute de Editura A.S.E. la târgurile de carte Gaudeamus, în anul universitar 2012-2013;

ASE-070

Dotare Editura A.S.E.;

ASE-071

Activitatea tipografiei A.S.E.;

ASE-072

Profilul şi dimensiunile reţelei A.S.E.;

ASE-073

Bugetul de venituri şi cheltuieli realizat 31.12.2012;

ASE-074

Proiectul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013;

ASE-075

Raport cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia patrimonială pe bază de bilanţ la finele anului 2012;

ASE-076

Plan anual de control intern – 2013;

ASE-077

Raport privind modul de îndeplinire a planului de control de gestiune pe 2012;

ASE-078

Profilul A.S.E.;

ASE-079

Bilanţ încheiat la 31.12.2012;

ASE-080

Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31.12.2012;

ASE-081

Lista taxelor şi tarifelor pentru servicii universitare valabile pentru anul universitar 2012-2013;

ASE-082

Metodologie privind tipurile de taxe percepute în ASE, reducerea acestora și scutirea de plată

ASE-083

Metodologie privind acordarea burselor şi a altor forme de sprijin social pentru studenţii de la învăţământul cu frecvenţă, în anul universitar 2012-2013;

ASE-084

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în anul I la studii universitare de licenţă – 2012

ASE-085

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de licenţă – 2013;

ASE-086

Modificări admitere licenţă septembrie 2013 ;

ASE-087

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la programele de studii universitare de masterat;

ASE-088

P.V. de admitere – 2012

ASE-089

Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studiile universitare de doctorat;

ASE-090

Procedura de transfer de la alte universităţi la A.S.E. la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă şi la distanţă, an universitar 2012-2013;

ASE-091

Procedura de transfer între facultăţile din cadrul A.S.E. şi de la facultăţile de specialitate din cadrul universităţilor partenere în Consorţiul Universitaria, la studiile universitare de licenţă cu frecvenţă, an universitar 2012-2013;

ASE-092

Procedura de transfer de la o formă de învăţământ la alta şi între specializări în cadrul aceleiaşi facultăţi, la studiile universitare  de licenţă cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă, an universitar 2012-2013;

ASE-093

Situaţia transferurilor de studenţi între facultăţi şi specializări în cadrul A.S.E., de la alte universităţi la A.S.E. şi de la A.S.E. la alte universităţi, în anul universitar 2012-2013;

ASE-094

Date statistice, anul universitar 2012-2013;

ASE-095

Regulament privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice;

ASE-096

Programul cercetării ştiinţifice pe centre de cercetare şi departamente;

ASE-097

Programul cercetării ştiinţifice doctorale;

ASE-098

Proiecte de cercetare naţionale;

ASE-099

Proiecte de cercetare internaţionale;

ASE-100

Burse postdoctorale derulate prin proiecte POSDRU;

ASE-101

Lista proiectelor cofinanţate din fonduri structurale - decembrie 2012;

ASE-102

Teze de doctorat finalizate în anul universitar 2012-2013;

ASE-103

PO 158 „Avizarea lucrărilor de cercetare”;

ASE-104

Studii publicate în volumele conferinţelor internaţionale indexate ISI şi/sau cele organizate de societăţi profesionale internaţionale;

ASE-105

Lista articolelor publicate în reviste cotate ISI;

ASE-106

Cărţi publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS;

ASE-107

Cărţi publicate în edituri internaţionale recunoscute CNCSIS;

ASE-108

Lista cadrelor didactice din A.S.E. membre în colective de redacţie ale unor reviste cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale;

ASE-109

Centre de cercetare ştiinţifică din A.S.E., acreditate instituţional;

ASE-110

Manifestări ştiinţifice naţionale;

ASE-111

Manifestări ştiinţifice internaţionale;

ASE-112

Raport privind desfăşurarea sesiunii ştiinţifice studenţeşti;

ASE-113

Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2007-2014;

ASE-114

Strategia de dezvoltare a A.S.E., pentru perioada 2008-2012, cu extensii până în 2014 (pe termen mediu);

ASE-115

Strategia de dezvoltare a A.S.E. 2011-2020;

ASE-116

Raport privind activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în A.S.E., în 2012;

ASE-117

Regulamentul Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a ASE;

ASE-118

Componenţa Comisiei de Etică şi Deontologie Profesională a A.S.E.;

ASE-119

Raport de activitate Comisia de Etică şi Deontologie Profesională din A.S.E.;

ASE-120

Raport anual privind activitatea de audit public intern;

ASE-121

Program de măsuri privind îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică în cadrul A.S.E. pentru anul universitar 2012-2013;

 

 

ASE-123

Lista obiectivelor de investiţii pe 2013 cu finanţare de la bugetul de stat;

ASE-124

Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare de la bugetul de stat în 2012;

ASE-125

Bugetul activităţilor finanţate integral din venituri proprii 2013-2016;

ASE-126

Acorduri bilaterale încheiate în 2012-2013;

ASE-127

Rapoarte ERASMUS 2012-2013;

ASE-128

Metodologia de recunoaştere academică a perioadelor de studii;

ASE-129

Plan de audit public intern pe anul 2013;

 

ASE-130

Sumarul Buletinului informativ D.M.C.I. pe anul universitar 2012-2013;

ASE-131

Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii la nivel de facultăţi;

ASE-132

Tabel nominal al cadrelor didactice evaluate în anul universitar 2012 – 2013;

ASE-133

Program de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti

ASE-134

Procedura operaţională a SCMI PO 146 Procedura de iniţiere, monitorizare şi revizuire periodică a planurilor de învăţământ, grilelor de competenţă şi fişelor de disciplină;

ASE-135

Chestionar de apreciere din partea colegilor (peer review);

ASE-136

Fişa de evaluare;

ASE-137

Chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenţi/cursanţi;

ASE-138

Raport de evaluare;

ASE-139

Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, pe grade didactice;

ASE-140

Certificat de evaluare cadre didactice;

ASE-141

Regulament privind mobilităţile studenţeşti în cadrul programelor comunitare;

ASE-142

Contracte de parteneriat, sponsorizare, comodat şi convenţii practică încheiate de A.S.E. în anul universitar 2012-2013;

ASE-143

Situaţia efectuării practicii de specialitate pentru anul universitar 2012-2013;

ASE-144

Componenţa comisiilor Senatului universitar al A.S.E..